Onderwijs

Onderwijsaanbod

Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (atheneum & gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past. Om dit te realiseren bieden wij:

 • een dynamisch creatieve school met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen;
 • kleinschaligheid die zichtbaar is door de structuur van het Juniorcollege en het Seniorcollege;
 • persoonlijke aandacht die zichtbaar is in de manier waarop het Blariacumcollege het onderwijs heeft ingericht.

vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De programma’s zijn erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in vier leerwegen:

 • basisberoepsgerichte
  leerweg;
 • kaderberoepsgerichte leerweg;
 • gemengde leerweg;
 • theoretische leerweg.

havo

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Het havo duurt vijf jaar. Met een havodiploma kan de leerling doorstromen naar een hbo-opleiding of het vwo. Tussentijds doorstromen naar het mbo kan ook, mits de leerling een overgangsbewijs heeft van drie naar vier havo.

VWO

Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar. Met een vwo-diploma kan de leerling doorstromen naar de universiteit of het hbo. Er wordt meer nadruk op theoretische kennis en intellectuele verdieping gelegd dan op praktische vaardigheden. Een leerling kan op het Blariacumcollege een atheneumdiploma of een gymnasiumdiploma halen. Op het gymnasium worden de vakken Latijn en Grieks aangeboden.

Lessentabellen schooljaar 2023-2024

Leerlijn vmbo
basis-kader

Klik hier voor de lessentabel van leerlijn
vmbo basis-kader.

Leerlijn vmbo
kader-gemengd-theoretisch

Klik hier voor de lessentabel van leerlijn
vmbo kader-gemengd-theoretisch.

Leerlijn havo

Klik hier voor de lessentabel van leerlijn
havo.

Leerlijn vwo

Klik hier voor de lessentabel van leerlijn
vwo.

VMBO

juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:

 • onderwijs op maat;
 • betekenisvol leren;
 • samenwerkend leren;
 • activerend leren.

De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer Centrum (OLC), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen.

Afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg (bbk)

Op de afdeling basis-kader onderbouw staat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen voorop. Leerlingen zitten gedurende twee jaar op een thuisbasis waar ze les krijgen van een vaste groep docenten. Docenten kennen hun leerlingen en iedere leerling heeft daarnaast een persoonlijke coach. De coach is aanspreekpunt voor de leerling en onderhoudt ook goed contact met de ouders / verzorgers. Samen wordt er gekeken hoe het met de leerling gaat. We vinden dat leerlingen indien nodig recht hebben op extra ondersteuning, maar we vinden ook dat leerlingen uitdaging moeten kunnen krijgen. Vanuit een persoonlijke aanpak hebben we oog voor het welbevinden, de groei en de talenten van een leerling. 

In hun ontwikkeling komen leerlingen pieken en dalen tegen. We willen leerlingen op de afdeling basis-kader bijbrengen dat fouten maken bij het leren hoort. We steken sterk in op feedback bij het leren. Leerlingen krijgen vanuit docenten, maar ook klasgenoten, informatie over wat ze al goed kennen en kunnen en wat ze nog bij kunnen leren. We laten leerlingen ook zelf nadenken over hun leerproces. Door leerlingen te laten nadenken over hun eigen ontwikkeling willen we ze een stapje verder brengen als het gaat om burgerschap. Onze leerlingen moeten zich straks kunnen redden in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Daar hoort bij dat ze kritisch kunnen reflecteren op hun eigen houding, voortgang en op zaken die in de wereld gebeuren. Het is voor de ontwikkeling van burgerschap ook van belang dat leerlingen kennismaken met de maatschappij. Leren stopt daarom op onze afdeling niet in de les. We zorgen dat onze leerlingen ook buiten de school leren. Hiervoor organiseren wij activiteiten, projecten en stages. Leren in de praktijk is voor onze leerlingen van belang. 

Tot slot willen we onze leerlingen verder helpen bij leren leren en het maken van keuzes. Leren om goed te leren is van belang voor het écht aanleren van kennis en vaardigheden. Daarnaast zorgt het ervoor dat leerlingen in een wereld die steeds verandert ook snel iets nieuws kunnen aanleren. Keuzes maken speelt voor onze leerlingen een belangrijke rol als ze in leerjaar 2 een profielkeuze moeten maken. De coach helpt een leerling hiermee. We vinden het zeer belangrijk dat leerlingen een goede start kunnen maken in de bovenbouw zodat ze weer wat beter zijn voorbereid op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Afdeling kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg (kt)

In de kt-klassen zitten leerlingen die een diploma 'kaderberoepsgerichte leerweg' of 'theoretische leerweg' willen halen. Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. 

Naast de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele-ontwikkeling en aan normen en waarden. Samenwerken, reflecteren en omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het lesprogramma bestaat uit projecten die altijd over meerdere vakken/leergebieden gaan. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerlingen actief en in toenemende mate zelfstandig leren, zich oriënteren en dus zicht krijgen op hun mogelijkheden voor de verdere (school)loopbaan en in de samenleving.

SENIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 3 EN 4

De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen:

Afdeling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bk)

In deze afdeling kiezen de leerlingen voor één van de volgende profielen:

 • Media, Vormgeving en ICT (mvi)
 • Economie & Ondernemen (e&o)
 • Dienstverlening & Producten (d&p)
 • Zorg & Welzijn (z&w)

Deze profielen zijn voorbereidende beroepsgerichte programma’s die de leerlingen voorbereiden op doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij elk profiel horen een aantal verplichte algemeen vormende (theoretische) vakken. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is de stage een belangrijk onderdeel van het studieprogramma.

Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het profiel MVI is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op een breed scala aan beroepen en opleidingen die iets te maken hebben met (digitale) vormgeving, media en ICT. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops, foto- en videoapparatuur, geavanceerde print- en nabewerktechnieken en professionele softwarepakketten. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief en de ontwikkeling van de eigen skills van de leerling centraal.

Het profiel MVI bevat de volgende examenonderdelen:

 • Audiovisuele vormgeving en productie
 • Informatie en Communicatietechnologie
 • Interactieve vormgeving en productie
 • 2d/3d vormgeving en productie

Economie en Ondernemen (E&O)

Het profiel Economie en Ondernemen is een brede opleiding met veel mogelijkheden binnen de economische sector. Het profiel bestaat uit vier verplichte profielvakken:

 • Commercieel
 • Secretarieel
 • Logistiek
 • Administratie

Dienstverlening en Producten (D&P)

Het profiel Dienstverlening en Producten is voor leerlingen die actief, sportief, technisch en vooral met verschillende doelgroepen bezig willen zijn. De verplichte profielvakken die je bij Dienstverlening en Producten krijgt zijn:

 • Organiseren van een activiteit
 • Presenteren, promoten en verkopen
 • Een product maken en verbeteren
 • Multimediaal product maken

Zorg en Welzijn (Z&W)

Het profiel zorg en welzijn is voor leerlingen die later iets met mensen willen doen. Als je iets met uiterlijke verzorging wil, kies je aan het einde van je tweede leerjaar voor het uitstroomprofiel uiterlijke verzorging. De verplichte profielvakken die je bij zowel zorg en welzijn als uiterlijke verzorging krijgt zijn:

 • Mens en omgeving
 • Mens en gezondheid
 • Mens en zorg
 • Mens en activiteit

Per uitstroomprofiel is er een aantal keuzevakken die je volgt.

Afdeling gemengde leerweg en theoretische leerweg (vmbo GL/TL)

Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op een beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt op deze afdelingen de vakken Media, Vormgeving en ICT (mvi), en Zorg en Welzijn (z&w) aan.

Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven demogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en het vak Informatietechnologie (INFT). Het Blariacumcollege is één van de weinige scholen in Nederland die INFT mag aanbieden op de theoretische leerweg. Afhankelijk van het profiel kunnen leerlingen drie of vier vakken kiezen. De profielen zijn: Zorg & Welzijn, Economie, Techniek en Natuur, Landbouw & Milieu.

Verder krijgen alle leerlingen ook de vakken cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, zoals organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden. Behalve het volgen van theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf. De leerlingen doen examen in zeven vakken.

Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot door de keuzewerktijd-lessen (. Leerlingen kiezen in die lesuren de vakken die ze zelf nodig hebben.

HAVO/VWO

Juniorcollege

havo/vwo, leerjaar 1 en 2

In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren ‘leren’. Docenten gebruiken een activerende didactiek. De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten.

Dakpanklas

Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Dat is een klas waarin leerlingen zitten met een dubbel advies: t/havo of h/vwo. De docenten brengen tussentijds advies uit over het vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan de leerling toch overgaan naar de tweede klas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt uw kind dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dat leerjaar wordt gemaakt.

Excellentieprogramma

Een leerling die iets extra’s kan, moet gestimuleerd worden dat ook te doen! Op het Blariacumcollege dagen we de leerling uit deze stap te zetten. Dat kan in ons excellentieprogramma. Het excellentieprogramma is een programma dat het Blariacumcollege aanbiedt aan leerlingen op het vwo die bovengemiddeld presteren en/of bijzonder getalenteerd zijn in een bepaald vakgebied en die een extra uitdaging zoeken op school. Dit mooie programma is een onderdeel van de bredere Academische Leerlijn binnen het Blariacumcollege.

Die uitdaging vinden zij door een eigen ‘project’ te bedenken waar onder lestijd aan gewerkt wordt. In dit excellentieprogramma volgt de leerling in overleg met de coördinator van dit programma en de vakdocent en uiteraard met toestemming van de ouders / verzorgers minder reguliere lessen. De op deze wijze vrijgekomen tijd kan dan worden gebruikt voor verdieping of verbreding. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp, het deelnemen aan wedstrijden of olympiades, het volgen van een extra vak of een vak in een het tweede leerjaar (versnellen), maar ook het volgen van een externe cursus of een masterclass aan een universiteit.

De invulling van dit excellentieprogramma is een vorm van maatwerk waarop de leerling zelf veel invloed heeft. Op deze wijze krijgt hij de kans om zich bezig te houden met onderwerpen die aansluiten bij zijn persoonlijk interessegebied of die nuttig kunnen zijn voor een eventuele vervolgopleiding. De leerling blijft uitgedaagd!

Leerlingen die in aanmerking komen voor dit excellentieprogramma krijgen een begeleider toegewezen, die de ontwikkeling van de leerling volgt. Regelmatig vinden er individuele gesprekken plaats waarin het leerproces besproken wordt en waar nodig bijgestuurd zal worden.

Na het afronden van het excellentieprogramma krijgt de leerling een certificaat overhandigd met een omschrijving van de inhoud van het gevolgde excellentieprogramma.

Sportklas havo/vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein

Sportklas op havo en vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein. Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extra lessen. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In het tweede jaar vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld.

Het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo.
Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must!

De vwo-masterclass

Wanneer de leerling een vwo-advies heeft gekregen op de basisschool, dan komt hij in het eerste jaar in de vwo-masterclass. Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf de vwo-masterclass de mogelijkheid kennis te maken met het gymnasiale onderwijs. Leerlingen die méér kunnen, maar vooral ook méér willen, zijn in deze klas helemaal op hun plek!

seniorcollege

havo leerjaar 3 t/m 5 en vwo leerjaar 3 t/m 6

In het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. De vakken worden binnen vier profielen in leerjaar 4 aangeboden. De profielen zijn:

 • cultuur en maatschappij (CM);
 • economie en maatschappij (EM);
 • natuur en gezondheid (NG);
 • natuur en techniek (NT).

De Tweede Fase van het voortgezet onderwijs op havo en vwo bestaat uit de leerjaren havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Ze beginnen in het vierde leerjaar met het examentraject van de Tweede Fase. In leerjaar 5 (Havo) en leerjaar 6 (vwo)  sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. De lessen en de vakken blijven de basis van het onderwijs, maar het klassenverband wordt vanaf leerjaar 4 doorbroken doordat leerlingen hun eigen vakken kiezen. Naast de ruime profielkeuzemogelijkheden wordt er ook vakoverstijgend gewerkt.

Gymnasium

Van oudsher is het gymnasium dé opleiding die gericht is op een academische vervolgopleiding. Op het gymnasium krijgen leerlingen vaardigheden aangeleerd die passen bij een kritische en onderzoekende houding. Bij het studeren aan een universiteit is dit van grote waarde. De klassieke talen Latijn en Grieks spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een dergelijke houding. Door het volgen van deze talen leert men gemakkelijker andere talen en bètavakken zoals natuurkunde en scheikunde. Men begrijpt meer van kunst, politiek, architectuur en van de mensen om zich heen.

Lesuitval

Voortgang van het onderwijsproces is voor het Blariacumcollege een prioriteit. Lesuitval wordt gezien als een verstoring van deze prioriteit. Bij lesuitval worden direct maatregelen genomen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De school heeft te maken met verwachte lesuitval, onverwachte lesuitval en lesuitval dat ontstaat door het niet kunnen invullen van vacatures. In het onderstaande schema vindt u de acties die ondernomen worden indien er sprake is van lesuitval.

Soort lesuitvalOmschrijvingActies
Verwachte lesuitvalLesuitval die we van tevoren zien aankomen, omdat de docent op scholing gaat,  meegaat met excursies en reizen, verlof wat aangevraagd isEr wordt in eerste instantie gekeken of de lessen verplaatst of overgenomen kunnen worden. Lukt dit niet, dan worden afspraken gemaakt met de leerlingen m.b.t. de leerstof waarbij verwezen wordt naar een studiewijzer. Een leerling kan dan zelfstandig op school (eventueel onder toezicht) of thuis werken aan de leerstof
Onverwachte lesuitvalLesuitval die we niet van tevoren zien aankomen. Denk daarbij aan ziekte, zorgverlof of ongeval. Deze lesuitval kan kortdurig zijn of langdurig. Daarvoor zijn verschillende acties nodig.

Kortdurig
De randuren (eerste en laatste uur) van deze docent vallen uit. De andere lesuren worden zo goed mogelijk opgevangen (als er voldoende medewerkers aanwezig zijn).

Langdurig
Minder dan twee weken
Sectie bespreekt of leerlingen met studieplanning verder kunnen en de sectieleider gaat in overleg met de teamleider. Er volgt een brief naar ouders.

Meer dan twee weken
Er wordt gezocht naar vervanging en/ of herverdeling van de lessen over de leerlagen. Ook dan volgt er een brief naar de ouders.

Brede ontwikkeling

Wij bereiden uw zoon of dochter voor op het behalen van het diploma vmbo, havo of vwo. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw zoon of dochter, behalve met een diploma, óók met voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele bagage onze school verlaat. Actief burgerschap en sociale integratie staan hoog op de agenda van het Blariacumcollege. Een belangrijk streven van de school is leerlingen te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling tot de zelfstandige, mondige en verantwoordelijke mensen waar de samenleving om vraagt.

Sportactieve school

Wij zijn een sportieve school. De lessen lichamelijke oefening (LO) zijn in eerste instantie bedoeld om het lichaam van uw zoon of dochter in goede conditie te houden. Het sportieve gebeuren houdt niet op bij de activiteiten die tijdens de lessen worden gepland. Daarom organiseren de docenten LO ook buiten de lessen allerlei activiteiten, die soms verplicht zijn en soms een vrije keuze van de leerling zijn, zoals:

 • Sportdagen voor alle klassen.
 • Sportklassen (extra LO) in de onderbouw.
 • Deelname aan allerlei sportieve toernooien van Olympic Moves
 • deelname Venloop.
 • Sportactiviteiten in pauzes en na schooltijd.
 • Sportactiviteiten in samenwerking met sportscholen en verenigingen in Blerick en omgeving.
 • Het organiseren en begeleiden van sportdagen en Koningsspelen voor basisscholen in Blerick en omgeving.
 • Extra lessen voor leerlingen die bijvoorbeeld naar de Academie Lichamelijke Oefening, het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, of naar de politie school willen.

Dit alles met het doel om kinderen enthousiast te maken voor een leven lang bewegen.

Document Folder Topsport

TOPsport Talentontwikkeling

DÉ SCHOOL VOOR (TOP)SPORT TALENTEN

Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

MEER WETEN?

Neem dan contact op met onze Topsport-coördinator:

Ron Spruit
E-mail: rspruit@ogvo.nl
Telefoon: 06 – 46 64 67 84

In de folder Topsport en onderwijs vind je meer informatie. Klik hier voor de folder.

*NOC*NSF-status: speciale status die sporttalenten krijgen van NOC*NSF via sportbonden.

*Regio Status (RS1/RS2): voor talentvolle leerlingen die (nog) niet in aanmerking komen voor een NOC*NSF-status maar wel als talent worden gezien, bestaat de topsportvriendelijke regeling. Deze status is aan te vragen bij Limburg Sport.

De gezonde school

Het Blariacumcollege staat voor vitale leerlingen en medewerkers nu en in de toekomst! Dit maakt het hebben van een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de maatschappij van morgen. Onze opdracht is om alle leerlingen en medewerkers te ondersteunen in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Naast het bieden van uitdagend en kwalitatief goed onderwijs doet OGVO dit door gezondheid centraal te stellen op de scholen en een gezonde leefstijl in het DNA van de scholengemeenschap te verankeren. Er wordt ingezet op bewustwording, het toepassen en de borging van een gezonde leefstijl in de mindset en het gedrag van zowel leerlingen als medewerkers.

Reizen naar het buitenland

Voorbeelden van excursies en reizen die leerlingen hebben gemaakt zijn:

 • snowcamp
 • stedenreis naar Londen, Parijs, Boedapest, Barcelona en Edinburgh
 • een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland of aan de Noord Franse stad Lille

We denken dat de leerlingen hier, behalve dat ze er veel plezier aan beleven, ook veel van leren voor hun latere leven.

Deelname aan The Big Climb

Zestien jaar geleden zocht het Blariacumcollege een uitdaging om concreet werk te maken van de gezonde school. Die uitdaging werd de Big Climb en het beklimmen van de Alpe d’Huez!

Er  starten 21 begeleiders samen met 21 leerlingen aan de 21 weken durende training om in september de 21 bochten van de berg der bergen te gaan beklimmen. Het Blariacumcollege wil leerlingen laten zien dat je zuinig moet zijn op je lichaam en dat je keuzes moet maken in je leven. Daar hoort ook een gezonde leefstijl bij.

NPO

In de eerste fase na de coronaperiode bleken veel jongeren hard geraakt te zijn door het sociale isolement, het niet fysiek naar school kunnen gaan en het missen van motivatie, sturing en stimulans in het algemeen. Het leren werd vertraagd en het sociale leven heeft op bepaalde tijden stil gestaan, dat is tot op heden nog merkbaar. Uit onderzoek en uit ervaringen is gebleken dat de jeugd nog steeds ondersteuning en aansturing nodig heeft om weer tot dezelfde schoolresultaten en een beter welbevinden te komen. Om daaraan tegemoet te kunnen blijven komen is er nog geld beschikbaar t/m schooljaar 24-25.

De overheid heeft in totaal landelijk €8,5 miljard uitgetrokken uit voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Dit bedrag investeren onderwijsinstellingen in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van leervertragingen. NPO helpt het onderwijs te verbeteren voor deze doelgroep.

Alle informatie over NPO en over het programma van het Blariacumcollege in dezen is verzameld op een informatieve site: NPO Blariacumcollege – ouder informatie.
Deze site wordt regelmatig geactualiseerd en bijgesteld.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de NPO-coördinatoren van het Blariacumcollege (zie contact op de NPO-site).