Onderwijs

Onderwijsaanbod

Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (atheneum & gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past. Om dit te realiseren bieden wij:

 • een dynamisch creatieve school met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen;
 • kleinschaligheid die zichtbaar is door de structuur van het Juniorcollege en het Seniorcollege;
 • persoonlijke aandacht die zichtbaar is in de manier waarop het Blariacumcollege het onderwijs heeft ingericht.

vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De programma’s zijn erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in vier leerwegen:

 • basisberoepsgerichte
  leerweg;
 • kaderberoepsgericht leerweg;
 • gemengde leerweg;
 • theoretische leerweg.

havo

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Het havo duurt vijf jaar. Met een havodiploma kan de leerling doorstromen naar een hbo-opleiding of het vwo. Tussentijdsdoorstromen naar het mbo kan ook, mits de leerling een overgangsbewijs heeft van drienaar vier havo.

vwo

Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar. Met een vwo-diploma kan de leerling doorstromen naar de universiteit of het hbo. Er wordt meer nadruk op theoretische kennis en intellectuele verdieping gelegd dan op praktische vaardigheden. Een leerling kan op het Blariacumcollege een atheneum-diploma of een gymnasium-diploma  halen. Op het gymnasium wordt het vak Latijn en Grieks aangeboden.

Lessentabellen

Lessentabellen
Lessentabel Maasland19 20
Lessentabellen
Lessentabel Havo/vwo onderbouw 19 20
Lessentabellen
Lessentabel Havo/vwo Bovenbouw 19 20
Lessentabellen
Lessentabel Basis/kader onderbouw
Lessentabellen
Lessentabel Basis/kader bovenbouw 19 20
Lessentabellen
Lessentabel Kader/theoretisch onderbouw 19 20
Lessentabellen
Lessentabel Gemengd/theoretisch bovenbouw 19 20

VMBO

juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:

 • onderwijs op maat;
 • betekenisvol leren;
 • samenwerkend leren;
 • activerend leren.

De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer Centrum (OLC), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen.

Afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg (bbk)

Op de afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg wordt een vorm van onderwijs gegeven die aansluit bij de ervaringen van de leerling. De leerlingen krijgen veel praktijk.

De persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Dit gaat hand in hand met burgerschap en eigenaarschap. Er wordt veel ruimte geboden voor ontwikkeling van interesse, talent en ambitie. Leerlingen werken op hun eigen niveau en zoveel mogelijk in hun eigen tempo, vaak met medeleerlingen. De leerling ontwikkelt zelfstandigheid en doorzettingsvermogen en de docenten leren de leerlingen om naar zichzelf te kijken. Niet alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan dezelfde stap toe. Er wordt niet alleen naar kennis gekeken maar ook naar de ontwikkeling in gedrag en werkhouding.

Dit gebeurt door niet alleen per vak naar studieresultaten te kijken, maar ook naar kernvaardigheden. Deze kernvaardigheden zijn afdelingsbreed en gelden voor ieder vak. De vaardigheden zijn:

 • samenwerken
 • werken & doorzetten
 • communicatie
 • respect
 • reflecteren

In het kader van maatwerk wordt bovendien op deze afdeling veel lesstof op digitale wijze aangeboden, zodat er alle ruimte is voor de differentiatie in kennisniveau, interesse en tempo.

Afdeling kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg (kt)

In de kt-klassen zitten de leerlingen die uiteindelijk een diploma kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg willen halen. Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. Naast de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en aan normen en waarden. Samenwerken, reflectie en omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het lesprogramma bestaat uitprojecten die altijd over meerdere vakken/leergebieden gaan. 

Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, zich oriënteert en dus zicht krijgt op zijn mogelijkheden voor de verdere (school)loopbaan en op de samenleving.

Afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo

Maasland is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening binnen het OGVO en gevestigd op het Blariacumcollege. Maasland vormt als het ware een brug tussen de relatief beschermde en overzichtelijke wereld van het basisonderwijs (inclusief SBO en SO) en de wereld van het voortgezet onderwijs met wisselende lesruimtes, meer docenten, een grotere organisatie en een groter gebouw dat niet altijd dicht bij huis ligt. Het ondersteuningsloket Maasland adviseert over de toelating en het samenwerkingsverband dient hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV Maasland) af te geven. Basisscholen dienen dan ook de leerling vóór 1 oktober aan te melden bij het samenwerkingsverband.

Maasland is een kleine afdeling met een overzichtelijk en duidelijk karakter (structuur), persoonlijke benadering en directe begeleiding. Daarnaast hebben de docenten ervaring met leerlingen met diverse problematieken en zitten er in een klas gemiddeld 18 leerlingen. Het onderwijsaanbod is gelijk aan het reguliere voortgezet onderwijs.

Doel van de begeleiding is dat de leerling zich op het gebied van persoonlijkheidsvorming en leergebied zover ontwikkelt dat hij weet waar zijn kansen en belemmeringen liggen en hoe hij daar op een goede manier mee om kan gaan. Op deze manier willen we een stevig fundament maken voor de leerling, zodat hij vervolgens de overstap naar een andere afdeling/ school (gemakkelijker) kan maken.

Voor wie is Maasland de best passende plek?

Voor leerlingen met een vmbo-kt of havo-advies, die in leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig hebben voor ze de overstap naar regulier onderwijs kunnen maken.

Wij onderscheiden ons door:

 • sterk gestructureerd pedagogisch klimaat met aandacht voor leren-leren, plannen en organiseren, basisveiligheid en sociale vaardigheden

 • kleinere klassen (max. 18)

 • grotere beschikbaarheid van de coach (mentor), de ambulante begeleiders en de RTer binnen de afdeling

 • time-out ruimte met ondersteuning leerlingen

Vragen? Neem contact op - ook voor een rondleiding: ccusters@ogvo.nlSENIORCOLLEGE VMBO, LEERJAAR 3 EN 4

De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen:

Afdeling gemengde leerweg en theoretische leerweg (vmbo GL/TL)

Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op een beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt op deze afdelingen de vakken Media, Vormgeving en ICT (mvi),Zorg en Welzijn (z&w), Economie en Ondernemen (E&O) en Dienstverlening & Producten (dvpr) aan.

Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven demogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en het vak Informatietechnologie (INFT). Het Blariacumcollege is één van de weinige scholen in Nederland die INFT mag aanbieden op de theoretische leerweg. Afhankelijk van het profiel kunnen leerlingen drie of vier vakken kiezen. De profielen zijn: Zorg & Welzijn, Economie, Techniek en Natuur, Landbouw & Milieu.

Verder krijgen alle leerlingen ook de vakken cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, zoals organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden. Behalve het volgen van theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschillende excursies. De leerlingen doen examen in zeven vakken.

Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot door de kwt-lessen. Leerlingen kiezen in die lesuren de vakken die ze zelf nodig hebben.

Afdeling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bk)

In deze afdeling kiezen de leerlingen voor één van de volgende profielen:

 • Media, Vormgeving en ICT (mvi)
 • Economie & Ondernemen (e&o)
 • Dienstverlening & Producten (dvpr)
 • Zorg & Welzijn (z&w)

Deze profielen zijn voorbereidende beroepsgerichte programma’s die de leerlingen voorbereiden op doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij elk profiel horen een aantal verplichte algemeen vormende (theoretische) vakken. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is stage een belangrijk onderdeel van het studieprogramma.

Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het profiel MVI is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op een breed scala aan beroepen en opleidingen die iets te maken hebben met (digitale) vormgeving, media en ICT. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden toteindproducten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops, foto- en videoapparatuur, geavanceerde print- en nabewerktechnieken en professionele softwarepakketten. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief en de ontwikkeling van de eigen skillsvan de leerling centraal.

Het profiel MVI bevat de volgende examenonderdelen:

 • Audiovisuele vormgeving en productie;
 • Informatie en Communicatietechnologie;
 • Interactieve vormgeving en productie;
 • 2d/3d vormgeving en productie.

Economie en Ondernemen (E&O)

Het profiel Economie en Ondernemen is een brede opleiding met veel mogelijkheden binnen de economische sector. Het profiel bestaat uit vier verplichte profielvakken:

 • Commercieel;
 • Secretarieel;
 • Logistiek;
 • Administratie.

Dienstverlening en Producten (DVPR)

Het profiel Dienstverlening en Producten is voor leerlingen die actief, sportief, technisch en vooral met verschillende doelgroepen bezig willen zijn. De verplichte profielvakken die je bij Dienstverlening en Producten krijgt zijn:

 • Organiseren van een activiteit;
 • Presenteren, promoten en verkopen;
 • Een product maken en verbeteren;
 • Multimediaal product maken.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Het profiel zorg en welzijn is voor leerlingen die later iets met mensen willen doen. Als je iets met uiterlijke verzorging wil, kies je aan het einde van je tweede leerjaar voor het uitstroomprofiel uiterlijke verzorging. De verplichte profielvakken die je bij zowel zorg en welzijn als uiterlijke verzorging krijgt zijn:

 • Mens en omgeving
 • Mens en gezondheid
 • Mens en zorg
 • Mens en activiteit

Per uitstroomprofiel is er een aantal keuzevakken die je volgt.

Havo/vwo

Juniorcollege

havo/vwo, leerjaar 1 en 2

In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt. De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar leren ‘leren’. Docenten gebruiken ‘activerende didactiek’.

De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De eerste twee leerjaren staan in het teken van hetachterhalen van de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. 

Dakpanklas

Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Dat is een klas waarin leerlingen zitten met een dubbel advies: t/havo of h/vwo. De docenten brengen tussentijds advies uit over hetvervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Als er aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze, dan kan de leerling toch overgaan naar de tweedeklas met een dubbel advies. In de tweede klas krijgt uw kind dan steeds een rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dat leerjaar wordt gemaakt.

Excellentieprogramma

Een leerling die iets extra’s kan, moet gestimuleerd worden dat ook te doen! Op het Blariacumcollege dagen we de leerling uit deze stap te zetten. Dat kan in ons excellentieprogramma. Het excellentieprogramma is een programma dat het Blariacumcollege aanbiedt aan leerlingen op het vwo die bovengemiddeld presteren en/of bijzonder getalenteerd zijn in een bepaald vakgebied en die een extra uitdaging zoeken op school. 

Dit mooie programma is een onderdeel van de bredere Academische Leerlijn binnen het Blariacumcollege. Die uitdaging vinden zij door een eigen ‘project’ te bedenken waar onder lestijd aan gewerkt wordt. In dit excellentieprogramma volgt de leerling in overleg met de coördinator van dit programma en de vakdocent en uiteraard met toestemming van de ouders minder reguliere lessen. De op deze wijze vrijgekomen tijd kan dan worden gebruikt voor verdieping of verbreding. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp, het deelnemen aan wedstrijden of olympiades, het volgen van een extra vak, een vak in een hoger leerjaar (versnellen), maar ook het volgen van een externe cursus of een masterclass aan een universiteit. 

De invulling van dit excellentieprogramma is een vorm van maatwerk waarop de leerling zelf veel invloed heeft. Op deze wijze krijgt hij de kans om zich bezig te houden met onderwerpendie aansluiten bij zijn persoonlijk interessegebied of die nuttig kunnen zijn voor een eventuele vervolgopleiding. De leerling blijft uitgedaagd! 

Leerlingen die in aanmerking komen voor dit excellentieprogramma krijgen een begeleider toegewezen, die de ontwikkeling van de leerling volgt. Regelmatig vinden er individuele gesprekken plaats waarin het leerprocesbesproken wordt en waar nodig bijgestuurd zal worden. Na het afronden van het excellentieprogramma krijgt de leerling een certificaat overhandigd met een omschrijving van de inhoud van het gevolgde excellentieprogramma.

Sportklas havo/vwo: ruimte voor ambitie op sportief terrein

Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen wekelijks extralessen. Leerlingen sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport temaken hebben. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld.

Het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) is een volwaardig examenvak in de bovenbouw van havo/vwo. Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must!

De vwo-masterclass

Wanneer de leerling een vwo-advies heeft gekregen op de basisschool, dan komt hij in het eerste jaar in de vwo-masterclass. Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf de vwo-masterclass de mogelijkheid kennis te maken met het gymnasiale onderwijs. Alle vwo leerlingen in de masterclass volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming. Leerlingen die méér kunnen, maar vooral ook méér willen, zijn in deze klas helemaal op hun plek!

seniorcollege

havo leerjaar 3 t/m 5 en vwo leerjaar 3 t/m 6

In het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. De vakken worden binnen vier profielen aangeboden. De profielen zijn:

 • cultuur en maatschappij (CM);
 • economie en maatschappij (EM);
 • natuur en gezondheid (NG);
 • natuur en techniek (NT).

De Tweede Fase van het voortgezet onderwijs op havo en vwo bestaat uit de leerjaren havo-3, 4 en 5 en vwo-3, 4, 5 en 6. Ze beginnen in het vierde leerjaar met het examentraject van de Tweede Fase. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool of universiteit. De lessen en de vakken blijven de basis van het onderwijs, maar het klassenverband wordt vanaf leerjaar 4 doorbroken doordat leerlingen hun eigen vakkenkiezen. Naast de ruime profielkeuzemogelijkheden wordt er ook vakoverstijgend gewerkt.

Gymnasium

Van oudsher is het gymnasium dé opleiding die gericht is op een academische vervolgopleiding. Op het gymnasium krijgen leerlingen vaardigheden aangeleerd die passen bij een  kritische en onderzoekende houding. Bij het studeren aan een universiteit is dit van grote waarde. De klassieke talen Latijn en Grieks spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een dergelijke houding. Door het volgen van deze talen leert men gemakkelijker andere talen en bètavakken zoals natuurkunde en scheikunde. Men begrijpt meer van kunst, politiek, architectuur en van de mensen om zich heen.

Brede ontwikkeling

Wij bereiden uw zoon of dochter voor op het behalen van het diploma vmbo, havo of vwo. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw zoon of dochter, behalve met een diploma, óók met voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele bagage onze school verlaat. Actief burgerschap en sociale integratie staan hoog op de agenda van het Blariacumcollege. Een belangrijk streven van de school is leerlingen te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling tot de zelfstandige, mondige en verantwoordelijke mensen waar de samenleving om vraagt.

Sportactieve school

Wij zijn een sportieve school. De lessen lichamelijke oefening (LO) zijn in eerste instantie bedoeld om het lichaam van uw zoon of dochter in goede conditie te houden. Het sportieve gebeuren houdt niet op bij de activiteiten die tijdens de lessen worden gepland. Daarom organiseren de docenten LO ook buiten de lessen allerlei activiteiten, die soms verplicht zijn en soms een vrije keuze van de leerling zijn, zoals:

 • Sportdagen voor alle klassen
 • Extra lessen voor leerlingen die bijvoorbeeld naar de Academie Lichamelijke Oefening, het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, of naar de politie school willen
 • Deelname aan allerlei sportieve toernooien (ook over de grens)
 • iRun2beFit
 • Sportactiviteiten na schooltijd
 • Sportactiviteiten in samenwerking met sportscholen en verenigingen in Blerick en omgeving

Global Exploration

In de zomer van 2018 heeft een groep leerlingen, docenten en begeleiders een bezoek gebracht aan Indonesië. Dit in samenwerking met de Stichting Global Exploration, diestages organiseert voor jongeren in ‘derdewereldlanden’. Het centrale doel is Nederlandsejongeren in contact te brengen met andere culturen. Door samen te praten, te werken, tespelen kan er een kleine bijdrage worden geleverd aan een betere wereld. Aan de reis waseen inzamelingsactie gekoppeld. In de zomer van 2021 stond een reis naar Mongolië gepland, waar we diverse projecten en scholen zouden bezoeken. Dit is door het coronavirus uitgesteld. Jaarlijks wordt vastgesteld of the Big Climb en Global Exploration doorgang vinden.

De gezonde school

Het Blariacumcollege staat voor vitale leerlingen en medewerkers nu en in de toekomst! Dit maakt het hebben van een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van devoorbereiding op de maatschappij van morgen. Onze opdracht is om alle leerlingen en medewerkers te ondersteunen in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Naast het bieden van uitdagend en kwalitatief goed onderwijs doet OGVO dit door gezondheid centraal te stellen op de scholen en een gezonde leefstijl in het DNA van de scholengemeenschap te verankeren. Er wordt ingezet op bewustwording, het toepassen en de borging van een gezonde leefstijl in de mindset en het gedrag van zowel leerlingen als medewerkers.

Reizen naar het buitenland

In verband met de COVID maatregelen moeten we rekening houden met de organisatie van onze verschillende excursies en buitenlandse reizen. In het begin van het nieuweschooljaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Voorbeelden van excursies en reizen die leerlingenhebben gemaakt zijn:

 • een driedaagse schoolreis naar Berlijn voor de leerlingen van de afdeling bbk
 • snowcamp
 • stedenreis naar Londen, Parijs, Boedapest, Barcelona en Edinburgh
 • een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland of aan de Noord Franse stad Lille

We denken dat de leerlingen hier, behalve dat ze er veel plezier aan beleven, ook veel vanleren voor hun latere leven.

Deelname aan The Big Climb

Tien jaar geleden zocht het Blariacumcollege een uitdaging om concreet werk te maken van de gezonde school. Die uitdaging werd de Big Climb en het beklimmen van de Alpe d’Huez! Dit geweldige project vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats.

Na de meivakantie starten 21 begeleiders samen met 21 leerlingen aan de 21 weken durende training om straks in september 2022 de 21 bochten van de berg der bergen te gaan beklimmen.Het Blariacumcollege wil leerlingen laten zien dat je zuinig moet zijn op je lichaam en dat je keuzes moet maken in je leven. Daar hoort ook een gezonde leefstijl bij.