Huisregels

Vanzelfsprekendheden

Op het Blariacumcollege is het vanzelfsprekend dat:

 • iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars eigendommen;
 • iedereen een bijdrage levert aan een veilige school;
 • iedereen een bijdrage levert aan een schone school;
 • iedereen een bijdrage levert aan een goede voortgang van de lessen;
 • iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Teamspecifieke regels en afspraken mogen niet strijdig zijn met bovengenoemde vanzelfsprekendheden en algemene schoolregels. Zo werken we samen aan een prettige leeromgeving.

Per team kan een nadere invulling worden gegeven om recht te doen aan eigenheid en verscheidenheid van leerlingen. Zoveel leerlingen en dus ook zoveel verschillen en zoveel talenten.

Een grote diversiteit in verschillen en talenten leidt bij goede samenwerking tot creatievere oplossingen, inzichten en ideeën. Het gaat om de juiste leerling op de juiste plaats waarbij ieders uniekheid wordt ingezet. Op het Blariacumcollege telt ieders talent!

Algemene schoolregel(s)

Leerlingen dienen tijdens schooltijd altijd hun schoolpasje bij zich te hebben en dit op verzoek te tonen. Als leerlingen hun pasje niet bij zich hebben, kunnen er maatregelen genomen worden.

Beschikbaarheid voor school

Van maandag tot en met vrijdag zijn leerlingen tot 17.00 uur beschikbaar voor school. Dit kan zijn voor een les, herkansing van een toets, extra ondersteuning of nakomen. Verenigingen, muzieklessen, werk etc. regelen en bezoeken de leerlingen buiten deze uren. Incidenteel kunnen door school georganiseerde activiteiten/excursies ook later dan 17.00 uur afgelopen zijn.


Te laat komen

De leerling die te laat komt, meldt zich bij de docent in de klas. De docent zal de leerling registreren als 'te laat'. Wanneer een leerling te laat is (tot twintig minuten) moet de leerling zich de volgende ochtend om 08:00 uur melden in het Seniorcollege. Wanneer een leerling meer dan twintig minuten te laat is, moet de leerling zich ook om 08:00 uur melden en moet daarnaast één uur corvee werkzaamheden verrichten. Het betreft hier ongeoorloofde afwezigheid.

Kleding

 • Jassen, mutsen en petten horen in de garderobe of in de kluisjes. Het dragen van mutsen en petten is slechts buiten de gebouwen toegestaan.
 • Iedereen draagt correcte (niet-aanstootgevende) kleding.

Voor de les en Tijdens pauzes

Voorafgaand aan de lessen en tijdens de pauzes bevinden de leerlingen zich in het restaurant, het atrium of buiten het gebouw op het schoolterrein. Dit zijn de enige drie plaatsen waar ze mogen eten en drinken, tenzij op de afdeling anders is besloten. Leerlingen van het Juniorcollege zijn tijdens schooltijden op het schoolterrein of in de schoolgebouwen.

Vandalisme

Bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld kan de politie worden gewaarschuwd en aangifte worden gedaan. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers. Het convenant “Veilige school” is hier van toepassing.

Fietsenstalling

Fietsen, brommers, scooters dienen te worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. De leerlingen zijn verplicht om daarbij de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Energiedrank

Energiedranken zoals o.a. Red-Bull, Monster en Bullit hebben een sterk stimulerende werking. Ze leiden in veel gevallen tot druk gedrag en ze kunnen klachten als rusteloosheid, concentratieproblemen en slaapproblemen veroorzaken. Daarom is het gebruik van energiedrank op school niet toegestaan.

Rookvrije school

  Het Blariacumcollege is een rookvrije school. Dat betekent dat binnen het schoolgebouw en op het buitenterrein van de school niet mag worden gerookt.

  Toelichting roken: alle soorten van elektronische sigaretten zoals vapes zijn verboden in onze gebouwen en terreinen net als snus en andere nicotinehoudende middelen.

  Niet toegestaan zijn:

  • Drugsgebruik en het verhandelen van drugs;
  • Gokken en/of spelen met inzet;
  • Alcoholgebruik.

  Veilige school

  De school heeft een Convenant Veilige School gesloten met de gemeente en de politie. Dit houdt onder andere in dat alle wetsovertredingen en misdrijven door de school worden gemeld bij de politie. Slachtoffers wordt altijd geadviseerd aangifte te doen. De school heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande aankondiging kluisjes te controleren.

  Cameratoezicht

  In en rond het gebouw vindt camerabewaking plaats. De bewaarde beelden kunnen worden gebruikt door een aangewezen medewerker van school en door de politie als daartoe aanleiding is volgens een vastgestelde procedure.

  Meldpunt datalek

  Binnen het Blariacumcollege verwerken we de persoonsgegevens van al onze leerlingen en collega’s. Vanzelfsprekend doen wij dit zorgvuldig en veilig. Helaas kan het voorkomen dat deze persoonsgegevens onbedoeld in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. We spreken dan van een datalek. Signaleer je een datalek of heb je mogelijke veiligheidsrisico's gesignaleerd? Meld dit dan via privacy@ogvo.nl.

  Multimedia

  • In het Juniorcollege is het gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan tijdens de pauzes in het atrium. Het kan voorkomen dat voor een bepaalde opdracht in de les het mobiel onderdeel uitmaakt van de opdracht. De docent bepaalt dan of en wanneer het mogelijk is de mobiele telefoon te gebruiken voor de les. In het Seniorcollege beslissen de afdelingen en docenten over het gebruik. Leerlingen moeten goed beseffen waar wat wel en niet kan. Bij overtreding wordt het mobieltje ingenomen en dezelfde dag aan het einde van de les of aan het einde van de dag teruggegeven. Tevens volgt er een strafmaatregel.
  • Fotograferen, geluid opnemen en filmen zonder toestemming is verboden. 

  Gedragscodes Sociale Media en ICT

  Het Blariacumcollege beschikt over een Gedragscode Sociale Media en ICT voor leerlingen. Onder sociale media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Wanneer leerlingen via sociale media willen berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we ze op het volgende wijzen:

  • Alleen de directie brengt officiële mededelingen over de school naar buiten via het account van het Blariacumcollege.
  • Leerlingen plaatsen en verspreiden geen berichten over anderen, zeker niet als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie.
  • Leerlingen gedragen zich online zoals ze zich ook binnen de school behoren te gedragen. De schoolregels en de omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op sociale media.
  • Pesten op school wordt niet getolereerd, dus ook niet op sociale media.
  • Leerlingen plaatsen geen berichten die bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een andere persoon (leerlingen en/of medewerkers) en/of het Blariacumcollege.

  Het is belangrijk dat leerlingen zich aan de Gedragscode Sociale Media houden. Ze zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun publicaties en de verspreiding van publicaties via sociale media, zowel in als buiten de school. Als leerlingen afwijken van deze gedragscode zal de school de ouders/verzorgers informeren en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs verwijdering van de school inhouden.

  De gedragscodes voor social media en ICT vind je hier.