Kwaliteit en onderwijs

Inspectie van het onderwijs

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit? Voldoen scholen aan de wet- en regelgeving en hebben ze hun financiĆ«n op orde? De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl

Onderwijsprestaties en resultaten

De website www.scholenopdekaart.nl geeft informatie over het onderwijs en de schoolresultaten van middelbare scholen en kan zo helpen bij het vinden van de juiste school. Onder andere examencijfers, slagingspercentages, doorstroomcijfers, informatie over het profiel van de school, de tevredenheid van leerlingen en ouders, staan overzichtelijk bij elkaar. Zo krijgt iedereen die wil weten hoe het staat met de kwaliteit van de scholen een evenwichtig beeld.

ADRES GMR: Postbus 270, 5900 AG Venlo, T (077) 359 0500 email: gmr@ogvo.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr)

De wettelijke regels voor de medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet biedt mogelijkheden om als medewerker, ouder en leerling mee te denken en mee te beslissen over het doen en laten van de school. De gmr overlegt over campusoverstijgende onderwerpen.

GMR-LEDEN:

 • Petra Sachs (ouder Blariacumcollege)
 • Francis Meijers (medewerker Blariacumcollege)
 • Ilse Dijs (medewerker Blariacumcollege)
 • Jesper Wouter (leerling Blariacumcollege)
 • Rob Huijskens (medewerker College Den Hulster)
 • Frans Wijnen (medewerker College Den Hulster)
 • Bart van der Grinten (ouder College Den Hulster)
 • Kalani van Bavel (leerling College Den Hulster)
 • Jacques Knelissen (medewerker Valuascollege)
 • Roel Rievers (medewerker Valuascollege)
 • Wil Bosch (ouder Valuascollege)
 • Rafael Crucho (leerling Valuascollege)

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed overleg tussen de betrokkenen opgelost. Als dit niet lukt, kan overleg met de leerlingbegeleider, mentor, schoolvertrouwenspersoon, campusdirectie, of het College van Bestuur volgen. Als dit niet tot tevredenheid leidt, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Klik hier voor meer informatie op onze website.  

Indien de klager een beroep doet op de hulp van de Klachtencommissie, vormt de externe vertrouwenspersoon de eerste schakel. Deze weegt de klacht en zoekt contact met de betrokkenen om aard en achtergrond van de klacht na te gaan en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. In gevallen waar dit niet mogelijk is, wordt de klacht doorgeleid naar de Klachtencommissie.

De externe vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis reden is voor een klacht en/of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de verdere procedure. Indien aan de orde verwijst hij de klager naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en hulpverlening.

Extern vertrouwenspersoon: de heer J. Raedts

Gedragscode/integriteitscode en Klokkenluidersregeling

OGVO heeft wederzijds respect hoog in het vaandel staan. Daarom willen wij ons allen houden en spiegelen aan de gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen in de Gedragscode/Integriteitscode. Deze vormt de leidraad voor ons dagelijks handelen en garandeert dat iedereen die daarbij betrokken is, deze gedragsregels naar letter en geest naleeft. 

Wij achten het daarnaast van belang dat onze werknemers, leerlingen en externe belanghebbenden zoals ouders van leerlingen en leveranciers op adequate en veilige wijze melding kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie. Daartoe heeft OGVO de Klokkenluidersregeling vastgesteld. De Gedragscode/Integriteitscode en Klokkenluidersregeling kunt u vinden op onze site.