Praktische zaken

Schoolboeken en digitale leermiddelen

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Voor de levering van de schoolboeken werken
de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie
over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De
werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.
Zijn er vragen over de schoolboeken, dan kun je mailen naar boekenfonds@ogvo.nl

OGVO app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO-app. Met de app lees je onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van je kind en kun je via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor / coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij graag naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vind je tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Telefoonbeleid: Thuis of in de kluis

Vanaf 19 februari 2024 geldt op onze scholen: mobieltjes zijn thuis of in de kluis. Dat betekent dat leerlingen hun telefoon thuis laten of bij binnenkomst op school in hun kluisje leggen. Pas na het laatste lesuur, als de leerling naar huis gaat, mag de telefoon weer uit het kluisje. Ook op andere plekken in de school of op het schoolterrein mogen geen telefoons gebruikt worden. Dus ook niet in gangen, kantine, gymzaal of sporthal. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde medische redenen, bepaalde externe activiteiten en calamiteiten. Hier staan alle regels die op onze scholen gelden. 

Let erop dat een schoolpasje verplicht is. Hiermee kunnen leerlingen namelijk hun kluisje openen. Als de leerling geen schoolpasje meer heeft, dan kan er een nieuwe aangevraagd worden via de OGVO app.

Chromebooks voor brugklassers

Naast schoolboeken zoals studieboeken en werkboeken die we in het onderwijs gebruiken, speelt digitaal lesmateriaal een steeds grotere rol in ons onderwijs.
Om dit digitale lesmateriaal te kunnen gebruiken, werken de scholen van OGVO met Chromebooks. Net zoals schoolboeken, is ook digitaal lesmateriaal gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Brugklassers krijgen dit Chromebook daarom van de school te leen (bruikleen). Ouders / verzorgers ontvangen informatie over het bestellen en de levering van de Chromebooks van de school.

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs, bieden we ook extra diensten en activiteiten aan. Hiermee willen we de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen. Voor deze extra’s krijgen wij geen geld van de overheid. Daarom vragen wij elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te kunnen betalen. Deze bijdrage is dus echt vrijwillig.
Alle leerlingen kunnen meedoen aan de activiteiten van de school, ook als je de ouderbijdrage niet betaalt. 

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn aanvullend verzekerd voor geneeskundige kosten ten gevolge van ongevallen op school, tijdens schooltijd.

Schoolreizen

OGVO heeft een doorlopende reisverzekering. Indien de leerling deelneemt aan een één-of meerdaagse buitenlandse schoolreis, zorgt de betreffende campus voor aanmelding. Je hoeft hierop geen actie te ondernemen. Een annuleringsverzekering dien je zelf af te sluiten, mocht je deze willen.

Aansprakelijkheid

Voor de schade die leerlingen veroorzaken aan derden, moet je zelf een aansprakelijkheidsverzekering (avp) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van kleding, tassen, (brom)fietsen enz. Schade aan eigendommen van de school, ontstaan door (mede-)schuld, kan op de leerling of op de ouders verhaald worden door middel van een aansprakelijkheidsstelling.

Onderwijstijd

Volgens de nieuwe wet modernisering onderwijstijd geldt er vanaf 15 augustus 2015 een urennorm voor de gehele schoolloopbaan. Het vastgestelde gemiddeld aantal uren voor het vmbo is 3.700 uur, voor het havo is dat 4.700 uur en voor het vwo 5.700 uur. Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen. Als het schooljaar vanwege de spreiding van de zomervakantie korter duurt dan in andere regio's, moeten leerlingen minimaal 184 onderwijs krijgen.

De wettelijk gestelde criteria voor onderwijstijd:

  • (onderwijs)activiteiten die verzorgd worden onder verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel;
  • de onderwijstijd moet onder verantwoordelijkheid van de school bewust gepland en verzorgd worden;
  • op schoolniveau moet zijn afgesproken welke soorten onderwijsactiviteiten meetellen als onderwijstijd.

Bij het bepalen of een school de norm heeft gehaald, wordt rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding door toepassing van een regiocorrectie.

Met de onderwijstijd waar ook toets- en examenactiviteiten onder vallen, wordt niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden (lessentabel) bedoeld. Soms vindt onderwijstijdplaats onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw. Dit betreft dan aanvullende verplichte activiteiten op het schoolgebonden programma. 

Lesuitval

De afwezigheid van de reguliere docent bij lessen wordt zoveel mogelijk opgevangen door vervangers.

Leerplicht, schorsing en verwijdering

In Nederland liggen de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren vast in de leerplichtwet. Voor meer informatie over het eindigen van de leerplicht, verlof, schorsing en verwijdering kunt u terecht bij de school.

Leerlingenstatuut

OGVO heeft een leerlingenstatuut, dat alle rechten en plichten van leerlingen benoemt. Het statuut bevat per campus een aanvullend campus leerlingenreglement waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus. Het leerlingenstatuut vindt u op www.ogvo.nl, het campusleerlingenreglement staat op de websites van de scholen:
- Blariacumcollege
- College Den Hulster
- Valuascollege

Examenreglement OGVO schooljaar 2023-2024

OGVO heeft een examenreglement voor vmbo en havo/vwo waarin alle regels en afspraken omtrent de examens, zowel schoolexamens als centrale examens, beschreven staan. In het examenreglement 23-24 zijn twee artikelen gewijzigd. Deze zijn te lezen in het Addendum schoolexamenreglement OGVO 23-24.

Voor de officiële wettekst kunt u kijken op WVO 2020 en Uitvoeringsbesluit WVO 2020.


Examenreglement Ogvo 23 24Privacy

OGVO gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, registreren wij gegevens over en van leerlingen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Wij delen leerlinginformatie alleen met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Informatieplicht aan ouders

Na een echtscheiding moeten scholen in principe gelijke informatie aan ouders verschaffen. Wanneer beide ouders het gezag hebben, zijn zij beiden aanspreekpunt. Tevens moeten scholen de ouder zonder gezag van informatie voorzien, als hij of zij daar zelf om vraagt. Het gaat daarbij om het verschaffen van informatie rondom belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de leerling. Wanneer scholen ouders niet van informatie mogen voorzien, moet dit zijn vastgelegd in een psychologisch- en/of pedagogisch rapport. OGVO heeft de gedragsregels in deze vastgelegd in een protocol. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.

Sponsoring

Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en met de doelstelling van de school. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaarbrengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. De volledige sponsorregeling is opgenomen in de integriteitscode (artikel 7), te lezen via www.ogvo.nl.