Praktische zaken

Schoolboeken en digitale leermiddelen

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Voor de levering van de schoolboeken werken
de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie
over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De
werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

OGVO app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO-app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vindt u tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Chromebooks voor brugklassers

De ontwikkelingen en de mogelijkheden op het gebied van ICT vormen sinds enkele jaren een interessante toegevoegde waarde voor het onderwijs. Digitaal onderwijs speelt daarom een steeds grotere rol in ons onderwijs. De scholen blijven lesstof aanbieden door middel van boeken, maar maken ook steeds meer gebruik van aanvullend, digitaal lesmateriaal.

Leerlingen die de aanvullende lesstof willen gebruiken, kunnen dat doen door middel van een Chromebook dat u zelf aanschaft en beheert. Het is belangrijk dat de Chromebook voldoet aan een aantal specificaties. Daarnaast zijn zaken als snelle reparatie en vervanging bij reparatie, verzekering, kopen of huren, de mogelijkheid om gespreid te betalen en natuurlijk de prijs belangrijke afwegingen. OGVO heeft afspraken gemaakt met The Rent Company over een vrijblijvend aanbod dat zij u mogen doen. Maar u kunt het apparaat natuurlijk ook elders aanschaffen. De specificaties waaraan het Chromebook dient te voldoen zijn, vindt u via The Rent Company.

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd. De school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken. Deze ouderbijdrage is geheel vrijwillig. 

Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. Er kunnen bij sommige activiteiten wel andere toelatingscriteria gelden.

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen zijn aanvullend verzekerd voor geneeskundige kosten ten gevolge van ongevallen op school, tijdens schooltijd.

Schoolreizen

OGVO heeft een doorlopende reisverzekering. Indien de leerling deelneemt aan een één-of meerdaagse buitenlandse schoolreis, zorgt de betreffende campus voor aanmelding. U hoeft hierop geen actie te ondernemen. Een annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten, mocht u deze willen.

Aansprakelijkheid

Voor de schade die leerlingen veroorzaken aan derden, moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering (avp) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van kleding, tassen, (brom)fietsen enz. Schade aan eigendommen van de school, ontstaan door (mede-)schuld, kan op de leerling of op de ouders verhaald worden door middel van een aansprakelijkheidsstelling.

Onderwijstijd

Volgens de nieuwe wet modernisering onderwijstijd geldt er vanaf 15 augustus 2015 een urennorm voor de gehele schoolloopbaan. Het vastgestelde gemiddeld aantal uren voor het vmbo is 3.700 uur, voor het havo is dat 4.700 uur en voor het vwo 5.700 uur. Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.

De wettelijk gestelde criteria voor onderwijstijd:

  • (onderwijs)activiteiten die verzorgd worden onder verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel;
  • de onderwijstijd moet onder verantwoordelijkheid van de school bewust gepland en verzorgd worden;
  • op schoolniveau moet zijn afgesproken welke soorten onderwijsactiviteiten meetellen als onderwijstijd.

Bij het bepalen of een school de norm heeft gehaald, wordt rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding door toepassing van een regiocorrectie.

Met de onderwijstijd waar ook toets- en examenactiviteiten onder vallen, wordt niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden (lessentabel) bedoeld. Soms vindt onderwijstijdplaats onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw. Dit betreft dan aanvullende verplichte activiteiten op het schoolgebonden programma. 

Lesuitval

De afwezigheid van de reguliere docent bij lessen wordt zoveel mogelijk opgevangen door vervangers.

Leerplicht, schorsing en verwijdering

In Nederland liggen de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren vast in de leerplichtwet. Voor meer informatie over het eindigen van de leerplicht, verlof, schorsing en verwijdering kunt u terecht bij de school.

Leerlingenstatuut

OGVO heeft een leerlingenstatuut, dat alle rechten en plichten van leerlingen benoemt. Het statuut bevat per campus een aanvullend campus leerlingenreglement waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus. Het leerlingenstatuut vindt u op www.ogvo.nl, het campusleerlingenreglement staat op de websites van de scholen:
- Blariacumcollege (link volgt)
- College Den Hulster (link volgt)
- Valuascollege

Examenreglement OGVO schooljaar 2022-2023

OGVO heeft een examenreglement voor vmbo en havo/vwo waarin alle regels en afspraken omtrent de examens, zowel schoolexamens als centrale examens, beschreven staan.

Examenreglement Ogvo 22 23Privacy

OGVO gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, registreren wij gegevens over en van leerlingen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Wij delen leerlinginformatie alleen met andere organisaties als ouders daartoestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Informatieplicht aan ouders

Na een echtscheiding moeten scholen in principe gelijke informatie aan ouders verschaffen. Wanneer beide ouders het gezag hebben, zijn zij beiden aanspreekpunt. Tevens moeten scholen de ouder zonder gezag van informatie voorzien, als hij of zij daar zelf om vraagt. Het gaat daarbij om het verschaffen van informatie rondom belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de leerling. Wanneer scholen ouders niet van informatie mogen voorzien, moet dit zijn vastgelegd in een psychologisch- en/of pedagogisch rapport. OGVO heeft de gedragsregels in deze vastgelegd in een protocol. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.

Sponsoring

Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en met de doelstelling van de school. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaarbrengen. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. De volledige sponsorregeling is opgenomen in de integriteitscode (artikel 7), te lezen via www.ogvo.nl.