Begeleiding en ondersteuning

Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. Veel medewerkers zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Het uitgangspunt bij de begeleiding is de ontwikkeling van de leerling tot jongvolwassene zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en school is hierbij erg belangrijk.

Ondersteuning binnen het team

Iedere leerling heeft zijn eigen thuisbasis, een veilige, gezellige en overzichtelijke eenheid, als voorwaarde voor het creëren van een leer- en leefklimaat waarin leerlingen worden gekend en erkend. Een team bestaat uit een teamleider, mentoren/ coaches en vakdocenten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen.

Mentor/coach

Bij het Blariacumcollege heeft elke leerling een eigen mentor/ coach. De mentor/coach is de spil bij leerlingbegeleiding en ondersteuning. De mentor/coach volgt samen met de leerling en ouders de studie maarook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daar waar nodig wordt er in samenwerking met het team gekeken aan welke begeleiding de leerling behoefte heeft en worden eventuele handelingsafspraken gemaakt. De mentor/coach kan, indien naast deze basisondersteuning meer nodig is, een beroep doen op de medewerkers van het Plein.

Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) op het vmbo

De decaan vmbo is samen met de mentor/coach en ouders verantwoordelijk voor de loopbaan en studiekeuzebegeleiding van de vmbo-leerlingen. Voor een weloverwogen loopbaankeuze en studiekeuze is de samenwerking tussen leerlingen, ouders en school van cruciaal belang.

Uitgangspunt bij deze begeleiding zijn de vijf loopbaancompetenties:

 1. Kwaliteitenreflectie (wat kan ik goed en hoe weet ik dat?)
 2. Motievenreflectie (wat wil ik graag en waarom?)
 3. Studie/werkexploratie (welk beroep/welke studie past bij mij en waarom?)
 4. Loopbaansturing (welke stappen kan ik zetten om mijn doel te bereiken?)
 5. Netwerken (wie kan mij helpen bij mijn studiekeuze/ loopbaanontwikkeling?)

Tijdens de schoolloopbaan krijgen de leerlingen te maken met drie belangrijkekeuzemomenten, te weten:

 • gedurende leerjaar 2 de keuze van een profiel en leerweg met bijbehorendeexamenvakken.
 • gedurende leerjaar 3 de keuze van het definitieve examenpakket (leerling laat éénvak uit leerjaar 3 vallen). Dit geldt alleen voor de richting vmbo-gt.
 • gedurende leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding.

Voor vragen en/of informatie kunnen leerlingen terecht bij de mentor en de decaan. 

Decanen vmbo

Kevin Gijsen
Decaan vmbo onderbouw
Dennis Willemssen
Decaan vmbo gt bovenbouw
Pia Lamers
Decaan vmbo basis/kader bovenbouw

Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) op havo en vwo

De havo- en vwo-leerlingen krijgen te maken met twee belangrijke keuzemomenten, te weten:

 • gedurende leerjaar 3 de keuze van het profiel en het daarbij passende vakkenpakket,
 • gedurende leerjaren havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6 de keuze van de vervolgopleiding.

De decaan zal samen met de mentor de leerlingen en ouders zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd om de leerlingen en hun ouders vertrouwd te maken met de keuzes die moeten worden gemaakt.

Decanen havo/vwo

Richard Geurts
Decaan havo
Bas van Gestel
Decaan vwo

Het Plein

Voor extra ondersteuningsvragen kunt u terecht bij de medewerkers van het Plein. Dit team wordt gecoördineerd door twee ondersteuningscoördinatoren, één voor het vmbo en één voor havo/vwo. Het team bestaat onder andere uit remedial teachers, een psycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders en een Pleinklasdocent.

Speciaal Passend Onderwijs Project (SPOP)

SPOP is een begeleidingstraject voor leerlingen die structureel begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, organiseren of het vóór-structureren van de dag. In de begeleidingstrajecten is ook aandacht voor veiligheid en het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling.

De Pleinklas

De Pleinklas is een kleine klas op het ondersteuningsplein waar leerlingen tijdelijk les krijgen. Het is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet in de gewone klas kunnen werken, of leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de gewone klas.

Die leerlingen krijgen hier maatwerktrajecten aangeboden voor maximaal drie maanden. Voor deze aanvullende onderwijsondersteuning wordt in samenspraak met de leerling en de ouders een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Tevens melden wij de leerlingen die geplaatst in de Pleinklas bij de Inspectie Onderwijs.

Leerlingenondersteuning en begeleiding

Bovenschoolse Ondersteuningsstructuur OGVO

De campussen van OGVO hebben ieder hun eigen ondersteuningsstructuur, waarbinnen zij de basisondersteuning (fase 1), de uitgebreide basisondersteuning (fase 2) en extra ondersteuning thuisnabij (fase 3) aanbieden. Wanneer een leerling de verschillende fases doorlopen heeft en de ondersteuningsstructuur van de campus niet toereikend is, kan de leerling aangemeld worden voor de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (fase 4). De leerling wordt dan besproken in het bovenschools loket. Hier wordt bekeken, samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst en betrokken (hulpverlenings)instanties, welk traject en advies passend kan zijn voor de leerling. Vanuit het Bovenschools loket kan een traject PitStop worden geadviseerd.

PITSTOP

De PitStop is een bovenschoolse voorziening/maatwerkklas van OGVO voor alle drie de campussen.
De leerlingen die in aanmerking komen voor een PitStop-traject hebben ondersteuningstrajecten binnen de eigen school doorlopen, maar hebben meer nodig dan de ondersteuningsstructuur kan bieden. Binnen de PitStop kunnen de leerlingen een ‘nieuwe start’ maken middels een maatwerktraject en zich weer richten op onderwijs.

Het doel van de PitStop is leerlingen begeleiden naar een passende onderwijsplek door te werken aan persoonlijke doelen. Deze doelen worden opgesteld samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s), de school en eventuele betrokken instanties/hulpverlening. Een doel kan terugkeer binnen de eigen school zijn of uitstromen richting een andere school voor (speciaal) voortgezet onderwijs of mbo. Momenteel bestaan er twee stromingen:

 • Leerlingen worden (tijdelijk) uit de situatie gehaald met als doel te bekijken of terugkeer naar de eigen klas mogelijk is of dat een andere vorm van onderwijs passender is.

 • Leerlingen die geen vmbo-diploma gaan halen binnen de VO-school en intern worden toegeleid naar de overstap mbo. Incidenteel is het mogelijk om intern, binnen deze klas, een mbo niveau 1 diploma te behalen in de BBL variant, in samenwerking met Gilde Entree Opleidingen. Na het behalen van hun niveau 1 diploma, kunnen leerlingen de overstap maken naar mbo niveau 2 of leren om te gaan werken.

De PitStop is gehuisvest binnen het gebouw van College Den Hulster. Een vaste docent/ trajectbegeleider is elke dag aanwezig. De leerlingen die in de PitStop zitten, zijn afkomstig van alle drie de scholen van OGVO.

Voor meer contact hierover verwijzen we graag naar Wilbert Hendriks en Saskia Park.

Remedial Teaching

Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan er snel hulp worden geboden met remediërende programma’s en materialen. Deze volgtoetsen worden de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs herhaald.

Taal- en rekenonderwijs

Met de invoering van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Het Blariacumcollege investeert in rekenen taallessen. De rekenlessen zijn een onderdeel van de wiskundelessen. Leerlingen oefenen daarnaast aan de hand van een digitaal rekenprogramma om op het juiste referentieniveau te komen. Ze kunnen hier op hun eigen niveau en tempo aan werken.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege vindt u op de site www.passend-onderwijsnoordlimburg.nl.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie mogen een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, deze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ondersteunen van mentoren, 
coaches en teams

Naast het begeleiden van leerlingen, ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega’s en teams. Denk bijvoorbeeld aan teamvoorlichting over leerlingen met ADHD of autisme, of het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kunnen zij bij oudergesprekken aanwezig zijn. Daarnaast bestaat er een begeleidingsprogramma, aangeboden door het professionaliseringsteam, voor docenten en stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief verbeteren van de primaire taak: het verzorgen van uitstekend onderwijs.

Huiswerk onder begeleiding

Voor de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 wordt na afloop van de lessen huiswerk onder begeleiding aangeboden. Een docent begeleidt van maandag t/m donderdag tussen 14:20 en 16:30 uur de leerlingen. Voorwaarde voor deelname is de aanwezigheid van de leerling van minimaal drie dagen per week. Ouders/verzorgers dienen deze extra ondersteuning aan te vragen via de mentor of coach van hun kind. Aan huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers hierover per mail een brief.