Begeleiding en ondersteuning

Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. Veel medewerkers zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Het uitgangspunt bij de begeleiding is de ontwikkeling van de leerling tot jongvolwassene zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. Samenwerking tussen leerlingen, ouders/verzorgers en school is hierbij erg belangrijk.

Ondersteuning binnen het team

Iedere leerling heeft zijn eigen thuisbasis. Dit is een veilige, gezellige en overzichtelijke eenheid en het is een voorwaarde voor het creëren van een leer- en leefklimaat waarin leerlingen worden gekend en erkend. Een team bestaat uit een teamleider, coaches en vakdocenten en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen.

Coach

Bij het Blariacumcollege heeft elke leerling een eigen coach. De coach is de spil bij de leerlingbegeleiding en de ondersteuning. De coach volgt samen met de leerling en ouders/verzorgers niet alleen de studie maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Daar waar nodig wordt er in samenwerking met het team bekeken aan welke begeleiding de leerling behoefte heeft en er worden eventuele handelingsafspraken gemaakt. De coach kan, indien naast deze basisondersteuning meer nodig is, een beroep doen op de medewerkers van het schoolondersteuningsteam (SOT) voor advies en verwijzing.

Anti-pestprotocol

Onze school zorgt voor een sociaal veilig schoolklimaat en spant zich in om(cyber)pesten tegen te gaan. Alle scholen van OGVO hebben een anti-pestcoördinator. De mentor / coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in de eerste lijn, is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor de mentor / coach. Bekijk hier het anti-pestprotocol van OGVO.

Decanaat en begeleiding loopbaanoriëntatie (LOB) op het vmbo

De decaan vmbo is samen met de coach en ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de begeleiding bij de loopbaanoriëntatie en de studiekeuze van de vmbo-leerlingen. Voor een weloverwogen loopbaan- en studiekeuze is de samenwerking tussen leerlingen, ouders/verzorgers en school van cruciaal belang.

Uitgangspunt bij deze begeleiding zijn de vijf loopbaancompetenties:

 1. Kwaliteitenreflectie (wat kan ik goed en hoe weet ik dat?)
 2. Motievenreflectie (wat wil ik graag en waarom?)
 3. Studie/werkexploratie (welk beroep/welke studie past bij mij en waarom?)
 4. Loopbaansturing (welke stappen kan ik zetten om mijn doel te bereiken?)
 5. Netwerken (wie kan mij helpen bij mijn studiekeuze/ loopbaanontwikkeling?)

Tijdens de schoolloopbaan krijgen de leerlingen te maken met drie belangrijke keuzemomenten, te weten:

 • gedurende leerjaar 2 de keuze van een profiel en leerweg met bijbehorende examenvakken;
 • gedurende leerjaar 3 de keuze van het definitieve examenpakket (de leerling laat één vak uit leerjaar 3 vallen. Dit geldt alleen voor de richting vmbo-gt);
 • in leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding.

Voor vragen en/of informatie kunnen leerlingen terecht bij de coach en de decaan. 

Decanen vmbo

Ayyoub Henjaly
Decaan vmbo bk bovenbouw
Vacature
Decaan vmbo gt bovenbouw

Decanaat en loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) op havo en vwo

Voor de havo- en vwo-leerlingen zijn er twee belangrijke keuzemomenten:

 • In havo/vwo-3: de keuze van het profiel en het gewenste vakkenpakket.
 • In havo-5/vwo-6: de keuze van de vervolgopleiding (met bijbehorende voorbereidingen in eerdere jaren).

De decanen zullen, samen met de coach, de leerlingen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk informeren over de te maken keuzes. Hiervoor organiseren de decanen diverse activiteiten.

Decanen havo/vwo

Richard Geurts
Decaan havo
Bas van Gestel
Decaan vwo

Het Plein - het schoolondersteuningsteam

Voor ondersteuningsvragen kunt u terecht bij de coach. Soms wordt u doorverwezen naar de specialisten binnen de school: de medewerkers van het Plein. Dit team bestaat uit ondersteuningscoördinatoren, een remedial teacher, een gedragswetenschapper, een leerlingondersteuner en een Pleinklasdocent.

Speciaal Passend Onderwijs Project (SPOP)

SPOP is een begeleidingstraject voor leerlingen die structureel begeleiding nodig hebben als het gaat om plannen, organiseren of het voorstructureren van de dag. In de begeleidingstrajecten is ook aandacht voor veiligheid en het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling. De coach is hierin uw aanspreekpunt.

De Pleinklas 

De Pleinklas is een kleine veilige setting op het Plein waar leerlingen tijdelijk aangepast onderwijs krijgen. Het is bedoeld voor leerlingen die even niet in de gewone klas kunnen werken of voor leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de gewone klas.

In de Pleinklas worden maatwerktrajecten aangeboden voor maximaal drie maanden. Voor deze aanvullende onderwijsondersteuning wordt in samenspraak met de leerling en de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en werken we nauw samen met ouders/verzorgers, hulpverlening en leerling.  Doel is terugstroom naar de eigen klas of onderzoeken welke vorm van onderwijs of zorg passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Leerlingenondersteuning en begeleiding

Bovenschoolse Ondersteuningsstructuur OGVO

De campussen van OGVO hebben ieder hun eigen ondersteuningsstructuur, waarbinnen zij de basisondersteuning (fase 1), de uitgebreide basisondersteuning (fase 2) en extra ondersteuning thuisnabij (fase 3) aanbieden. Wanneer een leerling de verschillende fases doorlopen heeft en de ondersteuningsstructuur van de campus niet toereikend is, kan de leerling aangemeld worden voor de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (fase 4). De leerling wordt dan besproken in het bovenschools loket. Hier wordt bekeken, samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst en betrokken (hulpverlenings)instanties, welk traject en advies passend kan zijn voor de leerling. Vanuit het Bovenschools loket kan een traject PitStop worden geadviseerd.

PITSTOP

De PitStop is een bovenschoolse voorziening/maatwerkklas van OGVO voor alle drie de campussen.
De leerlingen die in aanmerking komen voor een PitStop-traject hebben ondersteuningstrajecten binnen de eigen school doorlopen, maar hebben meer nodig dan de ondersteuningsstructuur kan bieden. Binnen de PitStop kunnen de leerlingen een ‘nieuwe start’ maken middels een maatwerktraject en zich weer richten op onderwijs.

Het doel van de PitStop is leerlingen begeleiden naar een passende onderwijsplek door te werken aan persoonlijke doelen. Deze doelen worden opgesteld samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s), de school en eventuele betrokken instanties/hulpverlening. Een doel kan terugkeer binnen de eigen school zijn of uitstromen richting een andere school voor (speciaal) voortgezet onderwijs of mbo. Momenteel bestaan er twee stromingen:

 • Leerlingen worden (tijdelijk) uit de situatie gehaald met als doel te bekijken of terugkeer naar de eigen klas mogelijk is of dat een andere vorm van onderwijs passender is.

 • Leerlingen die geen vmbo-diploma gaan halen binnen de VO-school en intern worden toegeleid naar de overstap mbo. Incidenteel is het mogelijk om intern, binnen deze klas, een mbo niveau 1 diploma te behalen in de BBL variant, in samenwerking met Gilde Entree Opleidingen. Na het behalen van hun niveau 1 diploma, kunnen leerlingen de overstap maken naar mbo niveau 2 of leren om te gaan werken.

De PitStop is gehuisvest binnen het gebouw van College Den Hulster. Een vaste docent/ trajectbegeleider is elke dag aanwezig. De leerlingen die in de PitStop zitten, zijn afkomstig van alle drie de scholen van OGVO.

Voor meer contact hierover verwijzen we graag naar Wilbert Hendriks.

Remedial Teaching - RT

Brugklas:

Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers gescreend op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens van de basisschool. Zo kunnen aandachtspunten in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan er in overleg met de coach bekeken worden welke mogelijkheden van extra ondersteuning binnen of buiten onze school geboden kan worden.

Overige leerjaren:

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van remedial teaching kunnen zich via de coach aanmelden voor RT. De RT'er zal dan in ongeveer 6 werkbijeenkomsten werken aan de hulpvraag en zo nodig doorverwijzen naar externe instanties. 

Taal- en rekenonderwijs

Met de invoering van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Het Blariacumcollege investeert in rekenen en taallessen. De rekenlessen zijn een onderdeel van de wiskundelessen. Leerlingen oefenen daarnaast aan de hand van een digitaal rekenprogramma om op het juiste referentieniveau te komen. Ze kunnen hier op hun eigen niveau en tempo aan werken.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege vindt u op de site www.passend-onderwijsnoordlimburg.nl.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie geven beide faciliteiten in het voortgezet onderwijs, mits wij als school beschikken over de afgegeven verklaring. Vanuit de aanmelding van een nieuwe leerling vragen wij deze bij u op. 

Voor leerlingen met dyslexie in de brugklas bieden wij psycho-educatie. Dat is een korte cursus waarin we de leerlingen wegwijs maken in wat we op school voor hen kunnen doen.

 Voor de hogere leerjaren krijgen leerlingen extra faciliteiten. Standaard gaat het om extra tijd voor toetsen en examens en de mogelijkheid van een tekst-naar-spraak applicatie in te zetten. 

Voor dyscalculie is er geen generieke aanpak. In overleg met de coach en de wiskundedocent wordt bekeken wat als helpend wordt ervaren. 

Voor het dyslexie- en faciliteitenprotocol, klikt u HIER.


Ondersteunen van coaches en vakdocenten

Naast het begeleiden van leerlingen ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook de coaches en vakdocenten in de klas. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kunnen zij bij complexe oudergesprekken aansluiten en meedenken in hulpvragen. 

Daarnaast bestaat er een begeleidingsprogramma, aangeboden door het professionaliseringsteam, voor medewerkers en stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief verbeteren van de primaire taak: het verzorgen van onderwijs. De focus ligt bij deze begeleiding op het klassenmanagement. 

STUDY SKILLS

Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen alle leerlingen van klas 1 en 2 op het Blariacumcollege van maandag t/m donderdag gebruik maken van study skills. Dit is de naam voor extra ondersteuning op het gebied van ‘leren leren’. Huiswerk onder begeleiding vormt een belangrijke pijler binnen het leren leren. De andere pijlers zijn ondersteuning op het gebied van taal (leesvaardigheid) en rekenen.

Brugklasleerlingen kunnen vanaf dat schooljaar met uitzondering van de vrijdag iedere dag terecht van 14.30 tot 16.30 om onder begeleiding van een ondersteuner aan de slag te gaan met onderdelen van ‘leren leren’.