Leerlingbegeleiding en zorg

Aanpak pesten

Onze scholen zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en spannen zich in om(cyber)pesten tegen te gaan. Alle scholen hebben een anti-pestcoördinator. De mentor / coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in de eerste lijn, is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor de mentor / coach en eventueel voor ouders. De invulling en aanpak ten aanzien van bovenstaande thema’s kan per campus verschillenen zijn in het veiligheidsplan van de afzonderlijke campussen uitgewerkt. Ook het anti-pestprotocol is hierin verwerkt.

Schoolvertrouwenspersoon

Elke leerling of medewerker die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of medewerker kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon. De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan kan deze rechtstreeks contact opnemen met de Schoolvertrouwenspersoon. Die gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk -en in overleg met de melder- voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of extern vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht maar ook meldplicht.

Op de Schoolwiki van de scholen vindt u de namen van de schoolvertrouwenspersonen van deze campus. Er is altijd een mannelijke en een vrouwelijke schoolvertrouwenspersoon.

SVP Blariacumcollege

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-blc@ogvo.nl

Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

SVP College Den Hulster

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-cdh@ogvo.nl

Marco van Bergen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Jannemiek Hazenbosch
Vertrouwenspersoon

SVP Valuascollege

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-vlc@ogvo.nl

Anita Vossen
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Sjoerd van Erp
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Maartje Dirks
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Veronique Canoij
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Sandra Zeegers
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Klaas Beurskens
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Jules Groenewoud
Vertrouwenspersoon leerlingen VLC

SVP Service Unit

Marion Verhaegh
Schoolvertrouwenspersoon Service Unit

Belangrijke contacten

Veilig Thuis voor geweld in huiselijke kring: www.vooreenveiligthuis.nl of telefoon 0800 – 2000

(Zeden)politie: 0900 – 8844

Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900 – 111 3 111

Externe vertrouwenspersoon

Jan Raedts
Externe vertrouwenspersoon

De stappen die worden zet:

1. Opvang: De SVP is altijd direct te benaderen op school of via de mail van de vertrouwenspersoon. Voor medewerkers bestaat er ook nog een apart mailadres. De SVP luistert naar je klacht en maakt duidelijk wat hij/zij voor je kan betekenen.
2. Klacht: Indien gewenst, formuleert de SVP samen met jou de klacht. De SVP verwijst bij klachten in de thuissituatie door naar leerlingenondersteuning op school en meldt een (vermoeden van een) klacht bij het bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.
3. Vervolgstappen:
De SVP bespreekt mogelijke vervolgstappen in samenspraak met jou. Deze kunnen bijv. zijn:

 • In een bemiddelingsgesprek de klacht (samen met jou) neerleggen bij de aangeklaagde en/of schoolleiding;
 • De klacht (samen met jou) indienen bij het bestuur, of bij de externe vertrouwenspersoon;
 • Aangifte doen bij de politie/justitie.

4) Keuze: De mogelijke gevolgen van elke vervolgstap worden met jou besproken en jij kiest zelf een passende vervolgstap.
5) Begeleiding: De SVP kan jou helpen bij het op papier zetten van de klacht en de SVP staat je bij in het klachtproces.
6) Afhandeling: De SVP volgt, in samenspraak met jou, hoe jouw klacht wordt behandeld.

  Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen 

  Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen zijn. Ook krijgt de schoolleiding geregeld het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat medewerkers in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Met het protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen geven wij aan hoe te handelen in dergelijke situaties. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.

  Jeugdgezondheidszorg en GGD

  De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg.

  www.bjzlimburg.nl.

  Bureau Jeugdzorg

  Bureau Jeugdzorg Limburg is er voor vragen over (ernstige) problemen bij opvoeden en opgroeien. Jeugdigen en hun ouders/opvoeders kunnen er terecht voor hulp, informatie en advies. Bureau Jeugdzorg zorgt, waar nodig, voor het beschikbaar komen van intensievere hulp en houdt zicht op de voortgang daarvan. Meer informatie vindt u op www.bjzlimburg.nl.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater of een andere sportieve of creatieve les.

  Een aanvraag loopt altijd via de contactpersoon van de school:

  Marij Kersten
  Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding

  Stichting leergeld en Kinderhulp

  Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan ook kostbaar zijn. Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten meedoen. Stichting Leergeld springt bij om dat te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld en kinderhulp.nl.

  Ondersteuningsarrangement

  Voor leerlingen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn biedt OGVO een schakelmoment. Dit arrangement biedt deze leerlingen de ruimte om een adempauze te nemen. Afhankelijk van deze leerling en de redenen waarom het minder gaat op school, zoekt OGVO het meest passende onderwijsarrangement. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders, de leerling, de school en eventueel hulpverlenende instanties. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een bepaalde periode terugkeert naar het regulier voortgezet onderwijs, of het speciaal onderwijs of voorbereidend aan de slag gaat richting de overstap naar het mbo. Tijdens dit schakelmoment werkt de leerling onder deskundige begeleiding aan het schoolprogramma, maar vooral ook aan de oorzaak van de ondersteuningsvraag. Voor meer informatie over dit schakelmoment kunt u terecht bij whendriks@ogvo.nl.

  Passend onderwijs

  Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging Passend Onderwijs voor alle scholen inwerking getreden. Schoolbesturen hebben de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is georganiseerd. Als school zijn we verantwoordelijk voor het bieden, creëren of het vinden van een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ouder hoeft u dus niet zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan biedt onze school dit - binnen de mogelijkheden die wij daartoe hebben - aan. Als dit binnen onze school niet mogelijk is, dan zijn wij verplicht elders een passend onderwijscircuit voor een leerling te organiseren.

  Samenwerkingsverband

  Schoolbesturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Noord-Limburg, dus ook OGVO, werken samen in het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg.

  Hier kunt u nadere informatie vinden over onder andere de visie van het Samenwerkingsverband op Passend Onderwijs, de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen binnen het Samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur, de samenwerking met de ketenpartners en de Ondersteuningsplanraad (OPR). Algemene informatie vindt u hier

  Ondersteuningsplanraad (OPR)

  De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord- Limburg 3101, bestaande uit ouders/leerlingen en personeel van alle VO-scholen die binnen deze regio vallen. De OPR telt 12 leden. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van schoolondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin wordt aangegeven op welke wijze in de regio passend onderwijs wordt uitgevoerd en bekostigd in de vorm van verschillende ondersteuningsarrangementen.

  OPR- Leden:

  Mascha Bosman (medewerker Blariacumcollege) - mbosman@ogvo.nl
  Herjan Veerman (leerling Blariacumcollege)
  vacature leerling (College Den Hulster)
  Wendy Lenssen (medewerker Valuascollege) - wlenssen@ogvo.nl

  Mascha Bosman
  Ondersteuningsplanraad
  Ondersteuningscoördinator vmbo

  Zieke leerlingen

  De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hanteren we het ziekteverzuimbeleid volgens m@zl (“Mazzel”). m@zl staat voor Medische Advisering van de ziek gemelde leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden Bij het verzuimbeleid volgens m@zl werken de school, een jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen.

  Arbozorg

  De Arbowet regelt de veiligheid van werknemers en leerlingen. Veiligheid, gezondheid en welzijn lopen als een rode draad door de Arbowet. De wet geeft aanwijzingen voorinrichting van ruimten en over zorg voor medewerkers en leerlingen. Schoolgebouwen en terreinen worden geïnventariseerd op risicofactoren. Opheffen of verkleinen van deze risico’s wordt planmatig aangepakt. Te denken valt aan verbetering van het meubilair, beluchting en verlichting van lokalen, handhaving van veiligheidsvoorschriften tijdens praktijkonderwijs en organisatie van bedrijfshulpverlening. In alle gebouwen van de Onderwijsgemeenschap zijn risico-inventarisaties uitgevoerd. De resultaten van de inventarisatie leiden tot een plan van aanpak om knelpunten te verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.