Leerlingbegeleiding en zorg

Aanpak pesten

Onze scholen zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en spannen zich in om(cyber)pesten tegen te gaan. Alle scholen hebben een anti-pestcoördinator. De mentor / coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in de eerste lijn, is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor de mentor / coach. Bekijk hier het ani-pestprotocol van OGVO.

Schoolvertrouwenspersoon

Elke leerling of medewerker die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of medewerker kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon. De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan kan deze rechtstreeks contact opnemen met de schoolvertrouwenspersoon. Die gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk -en in overleg met de melder- voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of extern vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht maar ook meldplicht.

Op de Schoolwiki van de scholen vindt u de namen van de schoolvertrouwenspersonen van deze campus. Er is altijd een mannelijke en een vrouwelijke schoolvertrouwenspersoon.

Schoolvertrouwenspersoon Blariacumcollege

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-blc@ogvo.nl

Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

schoolvertrouwenspersoon College Den Hulster

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-cdh@ogvo.nl

Marco van Bergen
Decaan havo
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

schoolvertrouwenspersoon Valuascollege

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-vlc@ogvo.nl

Anita Vossen
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Virginie Gregoire
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Maartje Dirks
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Veronique Canoij
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Sandra Zeegers
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Jules Groenewoud
Vertrouwenspersoon leerlingen VLC

Schoolvertrouwenspersoon Service Unit

Marion Verhaegh
Schoolvertrouwenspersoon Service Unit

Belangrijke contacten

Veilig Thuis voor geweld in huiselijke kring: www.vooreenveiligthuis.nl of telefoon 0800 – 2000

(Zeden)politie: 0900 – 8844

Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900 – 111 3 111

Externe vertrouwenspersoon

Jan Raedts
Externe vertrouwenspersoon

De stappen die worden zet:

1. Opvang: De schoolvertrouwenspersoon is altijd direct te benaderen op school of via de mail van de vertrouwenspersoon. Voor medewerkers bestaat er ook nog een apart e-mailadres. De schoolvertrouwenspersoon luistert naar je klacht en maakt duidelijk wat deze voor je kan betekenen.
2. Klacht: Indien gewenst, formuleert de schoolvertrouwenspersoon samen met jou de klacht. De schoolvertrouwenspersoon verwijst bij klachten in de thuissituatie door naar leerlingenondersteuning op school en meldt een (vermoeden van een) klacht bij het bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.
3. Vervolgstappen:
De schoolvertrouwenspersoon bespreekt mogelijke vervolgstappen in samenspraak met jou. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • In een bemiddelingsgesprek de klacht (samen met jou) neerleggen bij de aangeklaagde en/of schoolleiding;
 • De klacht (samen met jou) indienen bij het bestuur, of bij de externe vertrouwenspersoon;
 • Aangifte doen bij de politie/justitie.

4) Keuze: De mogelijke gevolgen van elke vervolgstap worden met jou besproken en jij kiest zelf een passende vervolgstap.
5) Begeleiding: De schoolvertrouwenspersoon kan jou helpen bij het op papier zetten van de klacht en de schoolvertrouwenspersoon staat je bij in het klachtproces.
6) Afhandeling: De schoolvertrouwenspersoon volgt, in samenspraak met jou, hoe jouw klacht wordt behandeld.

  Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen 

  Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen zijn. Ook krijgt de schoolleiding geregeld het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat medewerkers in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Met het protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen geven wij aan hoe te handelen in dergelijke situaties. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.

  Jeugdgezondheidszorg en GGD

  De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg.

  www.bjzlimburg.nl.

  Bureau Jeugdzorg

  Bureau Jeugdzorg Limburg is er voor vragen over (ernstige) problemen bij opvoeden en opgroeien. Jeugdigen en hun ouders/opvoeders kunnen er terecht voor hulp, informatie en advies. Bureau Jeugdzorg zorgt, waar nodig, voor het beschikbaar komen van intensievere hulp en houdt zicht op de voortgang daarvan. Meer informatie vindt u op www.bjzlimburg.nl.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater of een andere sportieve of creatieve les.

  Een aanvraag loopt altijd via de contactpersoon van de school:

  Bovenschoolse Ondersteuningsstructuur OGVO

  De campussen van OGVO hebben ieder hun eigen ondersteuningsstructuur, waarbinnen zij de basisondersteuning (fase 1), de uitgebreide basisondersteuning (fase 2) en extra ondersteuning thuisnabij (fase 3) aanbieden. Wanneer een leerling de verschillende fases doorlopen heeft en de ondersteuningsstructuur van de campus niet toereikend is, kan de leerling aangemeld worden voor de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (fase 4). De leerling wordt dan besproken in het bovenschools loket. Hier wordt bekeken, samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst en betrokken (hulpverlenings)instanties, welk traject en advies passend kan zijn voor de leerling. Vanuit het Bovenschools loket kan een traject PitStop worden geadviseerd.

  PitStop
  De PitStop is een bovenschoolse voorziening/maatwerkklas van OGVO voor alle drie de campussen.
  De leerlingen die in aanmerking komen voor een PitStop-traject hebben ondersteuningstrajecten binnen de eigen school doorlopen, maar hebben meer nodig dan de ondersteuningsstructuur kan bieden. Binnen de PitStop kunnen de leerlingen een ‘nieuwe start’ maken middels een maatwerktraject en zich weer richten op onderwijs.

  Het doel van de PitStop is leerlingen begeleiden naar een passende onderwijsplek door te werken aan persoonlijke doelen. Deze doelen worden opgesteld samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s), de school en eventuele betrokken instanties/hulpverlening. Een doel kan terugkeer binnen de eigen school zijn of uitstromen richting een andere school voor (speciaal) voortgezet onderwijs of mbo. Momenteel bestaan er twee stromingen:

  • Leerlingen worden (tijdelijk) uit de situatie gehaald met als doel te bekijken of terugkeer naar de eigen klas mogelijk is of dat een andere vorm van onderwijs passender is.

  • Leerlingen die geen vmbo-diploma gaan halen binnen de school voor voortgezet onderwijs en intern worden toegeleid naar de overstap mbo. Incidenteel is het mogelijk om intern, binnen deze klas, een mbo niveau 1 diploma te behalen in de BBL variant, in samenwerking met Gilde Entree Opleidingen. Na het behalen van hun niveau 1 diploma, kunnen leerlingen de overstap maken naar mbo niveau 2 of leren om te gaan werken.

  De PitStop is gehuisvest binnen het gebouw van College Den Hulster. Een vaste docent/ trajectbegeleider is elke dag aanwezig. De leerlingen die in de PitStop zitten, zijn afkomstig van alle drie de scholen van OGVO.

  Voor meer contact hierover verwijzen we graag naar Wilbert Hendriks

  Passend onderwijs

  Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging Passend Onderwijs voor alle scholen inwerking getreden. Schoolbesturen hebben de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is georganiseerd. Als school zijn we verantwoordelijk voor het bieden, creëren of het vinden van een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ouder hoeft u dus niet zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan biedt onze school dit - binnen de mogelijkheden die wij daartoe hebben - aan. Als dit binnen onze school niet mogelijk is, dan zijn wij verplicht elders een passend onderwijscircuit voor een leerling te organiseren.

  Samenwerkingsverband VO Noord-Limburg

  De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is
  hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan wij als school kunnen bieden. Dan zoeken we samen met u welke school in de regio wél een passend aanbod heeft voor uw kind. Wij maken als school onderdeel uit van een samenwerkingsverband (SWV): SWV VO 31.01. Samen met alle scholen van dit SWV
  zorgen we ervoor dat elk kind en jongere in de regio onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dat
  heet passend onderwijs.

  Meer informatie over passend onderwijs, de ondersteuningsstructuur en de afspraken in de regio kunt u vinden op de website van het SWV.

  Ondersteuningsplanraad (OPR)

  De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg 3101, bestaande uit ouders/leerlingen en personeel van alle scholen voor voortgezet onderwijs die binnen deze regio vallen. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van het schoolondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin wordt aangegeven op welke wijze in de regio passend onderwijs wordt uitgevoerd en bekostigd in de vorm van verschillende ondersteuningsarrangementen. 

  OPR-Leden OGVO:

  vacature leerling (OGVO)
  vacature medewerker (OGVO)
  Wilbert Hendriks (Bovenschoolse Ondersteuningscoördinator OGVO) - whendriks@ogvo.nl

  Zieke leerlingen en verzuimbeleid

  De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hanteren we het ziekteverzuimbeleid volgens m@zl (“Mazzel”). m@zl staat voor Medische Advisering van de ziek gemelde leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden. Bij het verzuimbeleid volgens m@zl werken de school, een jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen.
  Het verzuimbeleid van OGVO vind je hier.

  Arbozorg

  De Arbowet regelt de veiligheid van werknemers en leerlingen. Veiligheid, gezondheid en welzijn lopen als een rode draad door de Arbowet. De wet geeft aanwijzingen voor inrichting van ruimten en over zorg voor medewerkers en leerlingen. Schoolgebouwen en terreinen worden geïnventariseerd op risicofactoren. Opheffen of verkleinen van deze risico’s wordt planmatig aangepakt. Te denken valt aan verbetering van het meubilair, beluchting en verlichting van lokalen, handhaving van veiligheidsvoorschriften tijdens praktijkonderwijs en organisatie van bedrijfshulpverlening. In alle gebouwen van de Onderwijsgemeenschap zijn risico-inventarisaties uitgevoerd. De resultaten van de inventarisatie leiden tot een plan van aanpak om knelpunten te verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.