Blariacumcollege

Blariacumcollege

Het Blariacumcollege is een onderwijsgemeenschap voor vmbo / havo / vwo (atheneum & gymnasium) en verzorgt onderwijs op twee locaties:

 1. Juniorcollege
  - vmbo, leerjaar 1 en 2
  - havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2
 2. Seniorcollege
  - vmbo, leerjaar 3 en 4
  - havo, leerjaar 3 t/m 5
  - atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6

Contact

Postadres 

Postbus 457
5900 AL Venlo

Bezoekadres

Drie Decembersingel 40
5922 BD Venlo

E-MAIL EN TELEFOON

t (077) 359 0200
Bereikbaar van 8.00 - 16.00 uur
e-mail: info-blc@ogvo.nl

Missie

Als school binnen OGVO maken we ons sterk voor de gezamenlijke missie om het zelfregulerend leren bij leerlingen te versterken naarmate ze ouder worden en verder groeien in hun schooltijd. Een sterke basis op het gebied van kennis, vaardigheden en leren leren is onmisbaar om (meer) tot zelfregulerend leren te komen. We willen deze basis aanbrengen door goed en effectief onderwijs te bieden.

We vinden het ook van groot belang dat ons onderwijs rechtvaardig is. Rechtvaardig onderwijs draait voor ons om kansengelijkheid. Iedere leerling moet gelijke leer- en ontwikkelkansen krijgen en zou in staat moeten zijn om zijn schoolloopbaan op onze school succesvol te doorlopen. Omdat leerlingen over verschillende voorkennis en woordenschat beschikken en niet allemaal in hetzelfde tempo leren, heeft niet iedere leerling automatisch dezelfde gelijke kansen om goed tot leren te komen. Daarom vinden we het van belang dat alle leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen. Tegelijkertijd hebben we oog voor leerlingen die uitdaging willen. Naast en in onze reguliere lessen bieden we leerlingen daarom maatwerk.

Samengevat kan onze missie als volgt worden omschreven:

Wij bieden leerlingen goed, effectief en rechtvaardig onderwijs en naarmate leerlingen verder komen in hun schoolloopbaan bieden we ze meer oefensituaties waarin ze zelfregulerend kunnen leren.

Visie

De maatschappij verandert in een steeds sneller tempo. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de veranderende samenleving. We vinden het van belang dat onze leerlingen taal- en rekenvaardig zijn, dat ze de wereld om zich heen leren begrijpen en dat ze vanuit die kennis tot ontwikkeling van vaardigheden komen. Daarnaast willen we ze leren hoe ze goed kunnen leren. Aandacht voor kennis, vaardigheden en leren leren horen bij goed onderwijs. En goed onderwijs is volgens ons gebaseerd op wat écht werkt. Onze docenten en ondersteuners handelen evidence-informed: ze baseren hun onderwijs op wat als bewezen effectief uit onderzoeken komt of wat zich bewezen heeft in de praktijk. Hierdoor krijgen leerlingen een goede basis aangeboden waarmee ze geleidelijk groeien in zelfregulerend leren: ze krijgen zicht op hun eigen leerproces en kunnen het bijsturen indien nodig.

Om te kunnen leren is het van groot belang dat onze leerlingen veiligheid ervaren. Welke persoonlijkheid, cultuur of achtergrond een leerling ook heeft, wij bieden leerlingen een veilige school waarin ze zich welkom, gezien en gehoord voelen. Vanaf het moment dat leerlingen voor onze school gekozen hebben, krijgen ze persoonlijke begeleiding van een coach. Signalen vanuit de basisschool nemen we hierin heel serieus mee. Als middelbare school willen we doorpakken op de ontwikkeling die in de basisschool is gestart. Goed contact met de basisscholen om ons heen vinden wij zeer belangrijk.

Een goed contact met het thuis van de leerling is voor ons van nog groter belang. Op onze school willen we samen met ouders/verzorgers zorgen dat een leerling het beste uit zichzelf kan halen. De coach begeleidt leerlingen persoonlijk, maar is voor ouders/verzorgers ook het eerste aanspreekpunt. Omgekeerd zal de coach naar ouders/verzorgers communiceren over schoolprestaties, welbevinden en de loopbaanbegeleiding van een leerling. Indien nodig zal een coach ook mogelijkheden voor ondersteuning of uitdaging bespreken. Samen met thuis willen wij onze leerlingen goed in beeld hebben en ze volop kansen voor ontwikkeling bieden. Als dat inhoudt dat er externe hulpverlening nodig is, betrekken we expertise van buiten de school en communiceren we hierover met ouders/verzorgers.

De ontwikkeling van leerlingen komt eerder tot stand in een rustige, duidelijke leeromgeving. We verwachten van onze medewerkers dat ze handelen volgens dezelfde afspraken en regels en dat ze het goede voorbeeld geven. Tegelijkertijd verwachten we van leerlingen dat zij zich gedragen volgens dezelfde afspraken en regels. Samen zorgen we voor een sfeer waarbij iedereen zich veilig kan voelen en tot leren kan komen. En dat moet onafhankelijk zijn van iemands achtergrond. Onze school is een plek waar jongeren van allerlei leeftijden, persoonlijkheden, culturen en identiteiten zich thuis voelen. En we stimuleren dat leerlingen met en van elkaar leren. Dit is voor ons een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming.

Burgerschapsvorming houdt voor ons in dat we leerlingen verder de wereld inbrengen. Door aandacht voor burgerschap in lessen, maar ook door leerlingen buitenschools te laten leren in de samenleving. Met aanbod van activiteiten, projecten en stages maken wij van onze school een oefenplaats voor burgerschap. Thema’s als cultuur, diversiteit, duurzaamheid en gezonde leefstijl krijgen speciale aandacht. Door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met wijken en bedrijven en instellingen om de school heen, brengen wij leerlingen belangrijke zaken bij voor hun toekomst. Samen met de kennis die ze op school hebben opgedaan, zorgt dat ervoor dat ze meer voorbereid zijn op het leven als mondige, verantwoordelijke en zelfbewuste burger.

Gezond

Het Blariacumcollege is een gezonde en sportieve school. Wij besteden veel aandacht aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door aanbod en bewustwording van een gezonde voeding, maar ook door een veelzijdig aanbod van beweegactiviteiten. We bieden leerlingen de kans om te ontdekken dat bewegen leuk is en dat voor elk kind een passend aanbod mogelijk is.

Creatief

Het Blariacumcollege is een creatieve school. Er is veel aandacht voor creativiteit en voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Kansrijk

We bieden leerlingen kansen om het beste uit zichzelf te halen en geven leerlingen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Talentontwikkeling

Het Blariacumcollege geeft de leerlingen de mogelijkheid om op eigen wijze en in eigen tempo te werken aan de ontwikkeling van ieders talent.

ICT-rijk onderwijs

ICT-rijk onderwijs is geen doel op zich, maar een manier waarop we onze leerlingen beter opleiden voor de samenleving van morgen. Hier staan we voor!

Met hart voor het onderwijs

Op het Blariacumcollege drijft het onderwijs op talent en bezieling van de medewerkers en dat haalt het beste in de leerlingen naar boven.

Onderdeel van OGVO

Het Blariacumcollege is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door één directeur die integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De directeur vormt samen met de teamleiders de schoolleiding van de school.

Contactpersonen

Directie

De directie van het Blariacumcollege bestaat uit een directeur.

Tim Strik
Campusdirecteur

Teamleiders

De teamleiders geven leiding aan onderwijs en begeleiding in een deel van de school.

Xavier Schobben
Teamleider vmbo onderbouw
Charlotte Custers
Teamleider Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo, leerjaar 1 & 2
Ad Steenbakkers
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Bart Mulder
Teamleider gemengde leerweg/theoretische leerweg leerjaar 3 & 4
Bert Coumans
Teamleider havo en vwo, leerjaar 1 t/m 6

Administratie, inkoop en communicatie

Fabiënne Stoffels
Marketing- en communicatieadviseur OGVO
Leonie Berden
Marketing- en communicatieadviseur OGVO

Facilitaire dienst

Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst

Decanen

Ayyoub Henjaly
Decaan vmbo bk bovenbouw
Vacature
Decaan vmbo gt bovenbouw
Richard Geurts
Decaan havo
Bas van Gestel
Decaan vwo

Taalcoördinatoren

Amy Timmermans
Taalcoördinator

Leerlingondersteuner

Marij Kersten
Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding

Ondersteuningscoördinatoren

Arlette Peeters
Ondersteuningscoördinator vmbo
Marcel van Heel
Ondersteuningscoördinator havo/vwo (incl. Maasland)

Jeugdarts

Maria Savelberg
Jeugdarts

Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach

Lillianne Wevers
Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach
Janneke Donkers - Sanders
Schoolopleider/docent coach

Schoolvertrouwenspersonen

Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

Verzuimcoördinator

Petra Hendriks
Verzuimcoördinator

Respectcoördinator

Milou Daniëls
Respectcoördinator
Peter Verhey
Respectcoördinator

Raden

Ouderraad

Leerlingenraad

Lara Özdemir
Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad

Joep Derckx
Medezeggenschapsraad

Ondersteuningsplanraad

Iris Kusters
Gedragswetenschapper

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden: 6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. Elke maand is er overleg, dit is openbaar. Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter Joep Derckx: jderckx@ogvo.nl

De ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen adviezen uitbrengen. 

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

 • Mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school. 
 • Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. 
 • De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd). 
 • Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld drugs, de koers van de school). 
 • Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen. 
 • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sportevenementen en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter Judith Aerts: or-blc@ogvo.nl