Blariacumcollege

Blariacumcollege

Het Blariacumcollege is een onderwijsgemeenschap voor vmbo / havo / vwo (atheneum & gymnasium) en verzorgt onderwijs op twee locaties:

 1. Juniorcollege
  - vmbo, leerjaar 1 en 2
  - havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2
 2. Seniorcollege
  - vmbo, leerjaar 3 en 4
  - havo, leerjaar 3 t/m 5
  - atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6

Contact

Postadres 

Postbus 457
5900 AL Venlo

Bezoekadres

Drie Decembersingel 40
5922 BD Venlo

E-MAIL EN TELEFOON

t (077) 359 0200
Bereikbaar van 8.00 - 16.00 uur
e-mail: info-blc@ogvo.nl

Missie

De missie van het Blariacumcollege is het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit, met aandacht voor individuele begeleiding en een  ondersteuningsstructuur op maat voor de leerlingen. Het Blariacumcollege is een dynamische school waar kleinschaligheid en persoonlijke aandacht ruimte creëert voor alle leerlingen om te werken aan hun toekomst. 

Visie

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen geeft. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen en dit kan alleen maar wanneer ideeën en leefwerelden elkaar voldoende kunnen ontmoeten. Dit leidt tot toenemend begrip en wederzijds vertrouwen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen is de kernopdracht van ons onderwijs.

Onze opdracht is om alle leerlingen méér te bieden dan alleen een opleiding tot een diploma. Naast een diploma geven wij onze leerlingen volop kansen en mogelijkheden tot ontplooiing waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit betekent dat het leren en ontwikkelen centraal staan en actief met elkaar verbonden zijn. Er wordt nauw samengewerkt met de omgeving. De komende jaren komt er op het Blariacumcollege steeds meer ruimte voor leerlingen om gepersonaliseerd onderwijs te volgen. Het onderwijsaanbod op het Blariacumcollege sluit aan op het primair onderwijs (PO) en bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Gezond

Het Blariacumcollege is een gezonde en sportieve school. Wij besteden veel aandacht aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door aanbod en bewustwording van een gezonde voeding, maar ook door een veelzijdig aanbod van beweegactiviteiten. We bieden leerlingen de kans om te ontdekken dat bewegen leuk is en dat voor elk kind een passend aanbod mogelijk is.

Creatief

Het Blariacumcollege is een creatieve school. Er is veel aandacht voor creativiteit en voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Kansrijk

We bieden leerlingen kansen om het beste uit zichzelf te halen en geven leerlingen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Talentontwikkeling

Het Blariacumcollege geeft de leerlingen de mogelijkheid om op eigen wijze en in eigen tempo te werken aan de ontwikkeling van ieders talent.

ICT-rijk onderwijs

ICT-rijk onderwijs is geen doel op zich maar een manier waarop we onze leerlingen beter opleiden voor de samenleving van morgen. Hier staan we voor!

Met hart voor het onderwijs

Op het Blariacumcollege drijft het onderwijs op talent en bezieling van de medewerkers en dat haalt het beste in de leerlingen naar boven

Onderdeel van OGVO

Het Blariacumcollege is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door twee directeuren die integraal verantwoordelijk zijn voor de locatie. De directeuren vormen samen met en de teamleiders het managementteam van de school.

Contactpersonen

Directie

De directie van het Blariacumcollege bestaat uit een directeur en een programmamanager.

Yvonne Sanders - van Arendonk
Campusdirecteur
Tim Strik
Campusdirecteur

Teamleiders

De teamleiders geven leiding aan onderwijs en begeleiding in een deel van de school.

Charlotte Custers
Teamleider Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo, leerjaar 1 & 2
Matthijs van der Giesen
Teamleider theoretisch havo/ havo/vwo, leerjaar 1 & 2
Ad Steenbakkers
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Bert Coumans
Teamleider havo leerjaar 3, 4 & 5 en vwo leerjaar 3, 4, 5 & 6
Bart Mulder
Teamleider gemengde leerweg/theoretische leerweg leerjaar 3 & 4

Administratie, inkoop en communicatie

Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Fabiënne Stoffels
Marketing- en communicatieadviseur OGVO
Leonie Berden
Marketing- en communicatieadviseur OGVO

Facilitaire dienst

Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst

Decanen

Pia Lamers
Decaan vmbo basis/kader bovenbouw
Dennis Willemssen
Decaan vmbo gt bovenbouw
Richard Geurts
Decaan havo
Bas van Gestel
Decaan vwo

Taalcoördinatoren

Leonie Goutier
Taalcoördinator vmbo

Rekencoördinatoren

Vacature
Rekencoördinator havo/vwo

Maatschappelijk werk & leerlingbegeleiding

Marij Kersten
Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding

Ondersteuningscoördinatoren

Arlette Peeters
Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningscoördinator vmbo
Marcel van Heel
Ondersteuningscoördinator havo/vwo

Jeugdarts

Maria Savelberg
Jeugdarts

Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach

Lillianne Wevers
Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach

Schoolvertrouwenspersonen

Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

Verzuimcoördinator

Deen Wevers
Verzuimcoördinator

Respectcoördinator

Bart Peeters
Respectcoördinator

Raden

Ouderraad

Jean van Wijlick
Ouderraad

Leerlingenraad

Anna Kroon
Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad

Francis Meijers
Medezeggenschapsraad

Ondersteuningsplanraad

Arlette Peeters
Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningscoördinator vmbo

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden: 6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. Elke maand is er overleg, dit is openbaar. Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter Francis Meijers: fmeijers@ogvo.nl

De ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen adviezen uitbrengen. 

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

 • Mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school. 
 • Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. 
 • De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd). 
 • Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld drugs, de koers van de school). 
 • Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen. 
 • Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sportevenementen en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter Judith Aerts: or-blc@ogvo.nl