College Den Hulster

College Den Hulster

College Den Hulster is volop in beweging. We zijn een school met uitstekende resultaten. De leerlingen voelen zich bij ons thuis omdat we voortdurend aandacht voor ze hebben en omdat ze door hun docenten uitgedaagd worden altijd net een stapje extra te zetten. We zien de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen, maar we zien ook hun kwetsbaarheden en ondersteuningsbehoefte. College Den Hulster is een school die aandacht heeft voor de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en te presteren door ons kwalitatief goed en innovatief onderwijs. En elke leerling krijgt op zijn eigen niveau alle mogelijkheden aangeboden. De leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer- en ontwikkelproces.

College Den Hulster maakt onderwijs persoonlijk. Een goede relatie met de ouder(s)/verzorger(s) vinden wij erg belangrijk. Samen kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van onze leerlingen in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen en werken vanuit deze relatie zijn daarbij belangrijk.

Missie & visie

College Den Hulster is een leergemeenschap voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen en medewerkers bouwen aan wie ze zijn en alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze op betekenisvolle wijze bijdragen aan een duurzame samenleving. Een school waarbij kennisverwerving hand in hand gaat met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers hebben we inhoud gegeven aan wat persoonlijk leren op College Den Hulster betekent. Hierbij zijn drie belangrijke kernwaarden geformuleerd voor de komende jaren.

1. REGIE

Elke leerling beschouwen we als een uniek individu. Bij persoonlijk leren wordt uitgegaan van de leerling, omdat elke leerling anders is. Met alle verschillen in aanleg, interesse, talenten en beperkingen willen we respectvol omgaan. We hebben vertrouwen in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelkracht van elke leerling. Om eruit te kunnen halen wat erin zit en iedere leerling boven zichzelf te kunnen laten uitstijgen, leren onze leerlingen, binnen de mogelijkheden die ze hebben, gaandeweg de regie te nemen over hun eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen om de persoonlijke doelen te bereiken en de talenten optimaal te benutten. Door leerlingen de ruimte te geven om regie te nemen over hun eigen leerproces, zal de intrinsieke motivatie sterk worden gestimuleerd. Tevens wordt het op deze manier mogelijk om te leren vanuit interesse en nieuwsgierigheid. Leerlingen zitten dan beter in hun vel, hebben een hogere betrokkenheid bij hun leerproces en presteren dientengevolge beter.

2. Samen-werken

De school staat volop in de samenleving waar leren binnen en buiten de schoolmuren plaatsvindt in diverse samenwerkingsverbanden. We leren van en met elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Door deze samenwerking ontwikkelt en verstrekt de leerling belangrijke vaardigheden. Zo worden leerlingen gestimuleerd om een eigen mening te vormen, voor zichzelf op te komen, compromissen te sluiten en zich in te leven in anderen. De gedachte op College Den Hulster is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de docent, maar ook van de interactie met elkaar. Het gaat daarbij om het plezier van samen leren en werken. Door samen te werken wordt het sociaal inzicht groter, de persoonsvorming positief gestimuleerd en staat de leerling er nooit alleen voor.

3. ONDERNEMEND ONTDEKKEN


De school reikt leerlingen uitdagingen aan, te denken valt aan een keuze uit uitgebreide onderwijsprogramma’s en extra activiteiten, waardoor kritisch, creatief en oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd. Het devies daarbij: vooral zelf ontdekken, je blijven verwonderen en niet zonder meer aannemen. Al met al zorgt ondernemend ontdekken voor een uitdagende, spannende en vooral leerzame ontdekkingsreis voor de individuele leerling. Een ondernemende school zorgt voor een ondernemende toekomst.

Met het nemen van regie, het samenwerken en het ondernemend ontdekken zet de leerling, in samenspraak met een persoonlijke coach, een ontdekkingstocht in gang op weg naar een succesvolle, ondernemende en zelfstandige toekomst.

Onderdeel van OGVO

College Den Hulster is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door twee directeuren die integraal verantwoordelijk zijn voor de locatie. De directeuren vormen samen met en de teamleiders het managementteam van de school.

''College Den Hulster, een school die onderwijs persoonlijk maakt.''

Contactgegevens


Postadres 

Postbus 60
5900 AB Venlo

Bezoekadres 

Hagerhofweg 15
5912 PN Venlo

E-mail en telefoon

t (077) 359 0300
e-mail: info-cdh@ogvo.nl

Contactpersonen

Directie

Annelies Moers
Campusdirecteur

Teamleiders

Miranda Gommans
Teamleider vmbo onderbouw (leerlaar 1 en 2)
Patty van Zeijst
Teamleider vmbo bovenbouw (leerjaar 3 en 4)
Sofyan Boulayounne
Teamleider thavo+, havo/vwo onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Annemarie van Dooren-Sommers
Teamleider havo/vwo bovenbouw (leerjaar 3 t/m 6)

Decanen

Kevin Gijsen
Decaan vmbo bovenbouw (leerjaar 3 en 4)
Bart Cuypers
Decaan vmbo onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Harry Muijres
Decaan vmbo gt
Marco van Bergen
Decaan havo
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Marben Megens
Decaan vwo

Coördinatoren

Wieteke Laarakker
Coördinator tweetalig havo/vwo
Ron Spruit
Coördinator topsport (loot) vmbo en havo/vwo
Imelda van de Beek
Technator technasium
Astrid Marissen
Coördinator Experiencenter
Vera Hendrix
Ondersteunings- coördinator havo/vwo
Pauline Yildirim-Ummenthun
Ondersteunings- coöordinator vmbo
Rowie Venner - Vaessen
Coördinator tweetalig havo/vwo

Schoolvertrouwenspersonen

Jannemiek Hazenbosch
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Marco van Bergen
Decaan havo
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

Facilitaire dienst

Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst

Medezeggenschap in het onderwijs

De Campus Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers op campusniveau. De ouders en leerlingen hebben hierin ieder drie zetels, de medewerkers zes. De medezeggenschapsraad vergadert in principe eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de vergadertijdstippen worden steeds op verschillende plaatsen in school en op de schoolwebsite gepubliceerd en kunnen ook worden opgevraagd bij de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad. Ook staan de vergaderdata vermeld in de jaaragenda van de school. Afhankelijk van het onderwerp hebben de radenadviesrecht of instemmingsrecht.

Zie ook onze website.

Leerlingenraad

College Den Hulster heeft een leerlingenraad. Deze groep leerlingen komt in principe uit alle leerjaren en discussieert over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad houdt zich bezig met zaken zoals de schoolveiligheid, het leerlingenreglement, het aanbod van de cateraar, inrichting van de school, organisatie van activiteiten en/of festiviteiten, enzovoort. Tevens fungeert de leerlingenraad als achterban voor de leerlingenvertegenwoordigers in de Campus Medezeggenschapsraad. 

Zie ook onze website.

Contact met ouders

Om met de ouders een optimaal contact te houden en om tips en tops van hen te krijgen zijn er contactgroepen voor de ouders in het havo-vwo, tweetalig havo-vwo en voor vmbo. Deze groepen komen enkele malen per jaar bijeen. Onder de naam ‘kijkje in de keuken’ is voor brugklasouders de mogelijkheid om zich een dagdeel voor te laten lichten en om feedback te geven aan de medewerkers van de school. 

Voor meer informatie: info-cdh@ogvo.nl.

Extra schoolactiviteiten

Brugklasleerlingen krijgen in de eerste weken ook informatie over activiteiten waarvoor ze zich kunnen inschrijven naast het lesrooster. Dus lessen of activiteiten die je gaat volgen omdat jou dat simpelweg leuk lijkt of omdat je weet dat daar jouw talent ligt. Zo willen wij jou nu al wijzen op de volgende activiteiten:

BEAMTEAM
Leerlingen leren vaardigheden die tijdens schoolactiviteiten in praktijk worden gebracht. Denk hierbij aan specialisaties zoals geluid, microfoongebruik, digitaal mengpaneel, theaterverlichting aansturen, filmen, monteren, fotografie en programmeren. Voor meer informatie: jsmeets@ogvo.nl.

Denk in de vakantie maar eens goed na of je deel wilt nemen. Het lijkt ons in ieder geval hartstikke leuk om jou komend schooljaar bij een van deze activiteiten te zien.