College Den Hulster

College Den Hulster

College Den Hulster is volop in beweging. We zijn een school met uitstekende resultaten. De leerlingen voelen zich bij ons thuis omdat we voortdurend aandacht voor ze hebben en omdat ze door hun docenten uitgedaagd worden altijd net een stapje extra te zetten. We zien de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen, maar we zien ook hun kwetsbaarheden en ondersteuningsbehoefte. College Den Hulster is een school die aandacht heeft voor de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en te presteren door ons kwalitatief goed en innovatief onderwijs. En elke leerling krijgt op zijn eigen niveau alle mogelijkheden aangeboden. De leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer- en ontwikkelproces.

College Den Hulster maakt onderwijs persoonlijk. Een goede relatie met de ouder(s)/verzorger(s) vinden wij erg belangrijk. Samen kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van onze leerlingen in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen en werken vanuit deze relatie zijn daarbij belangrijk.

Missie & visie

College Den Hulster is een leergemeenschap voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen en medewerkers bouwen aan wie ze zijn en alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze op betekenisvolle wijze bijdragen aan een duurzame samenleving. Een school waarbij kennisverwerving hand in hand gaat met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers hebben we inhoud gegeven aan wat persoonlijk leren op College Den Hulster betekent. Hierbij zijn drie belangrijke kernwaarden geformuleerd voor de komende jaren.

1. REGIE

Elke leerling beschouwen we als een uniek individu. Bij persoonlijk leren wordt uitgegaan van de leerling, omdat elke leerling anders is. Met alle verschillen in aanleg, interesse, talenten en beperkingen willen we respectvol omgaan. We hebben vertrouwen in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelkracht van elke leerling. Om eruit te kunnen halen wat erin zit en iedere leerling boven zichzelf te kunnen laten uitstijgen, leren onze leerlingen, binnen de mogelijkheden die ze hebben, gaandeweg de regie te nemen over hun eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen om de persoonlijke doelen te bereiken en de talenten optimaal te benutten. Door leerlingen de ruimte te geven om regie te nemen over hun eigen leerproces, zal de intrinsieke motivatie sterk worden gestimuleerd. Tevens wordt het op deze manier mogelijk om te leren vanuit interesse en nieuwsgierigheid. Leerlingen zitten dan beter in hun vel, hebben een hogere betrokkenheid bij hun leerproces en presteren dientengevolge beter.

2. Samen-werken

De school staat volop in de samenleving waar leren binnen en buiten de schoolmuren plaatsvindt in diverse samenwerkingsverbanden. We leren van en met elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Door deze samenwerking ontwikkelt en verstrekt de leerling belangrijke vaardigheden. Zo worden leerlingen gestimuleerd om een eigen mening te vormen, voor zichzelf op te komen, compromissen te sluiten en zich in te leven in anderen. De gedachte op College Den Hulster is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de docent, maar ook van de interactie met elkaar. Het gaat daarbij om het plezier van samen leren en werken. Door samen te werken wordt het sociaal inzicht groter, de persoonsvorming positief gestimuleerd en staat de leerling er nooit alleen voor.

3. ONDERNEMEND ONTDEKKEN


De school reikt leerlingen uitdagingen aan, te denken valt aan een keuze uit uitgebreide onderwijsprogramma’s en extra activiteiten, waardoor kritisch, creatief en oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd. Het devies daarbij: vooral zelf ontdekken, je blijven verwonderen en niet zonder meer aannemen. Al met al zorgt ondernemend ontdekken voor een uitdagende, spannende en vooral leerzame ontdekkingsreis voor de individuele leerling. Een ondernemende school zorgt voor een ondernemende toekomst.

Met het nemen van regie, het samenwerken en het ondernemend ontdekken zet de leerling, in samenspraak met een persoonlijke coach, een ontdekkingstocht in gang op weg naar een succesvolle, ondernemende en zelfstandige toekomst.

Onderdeel van OGVO

College Den Hulster is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door twee directeuren die integraal verantwoordelijk zijn voor de locatie. De directeuren vormen samen met en de teamleiders het managementteam van de school.

''College Den Hulster, een school die onderwijs persoonlijk maakt.''

Contactgegevens


Postadres 

Postbus 60
5900 AB Venlo

Bezoekadres 

Hagerhofweg 15
5912 PN Venlo

E-mail en telefoon

t (077) 359 0300
Bereikbaar van 8.00 - 16.00 uur
e-mail: info-cdh@ogvo.nl

Contactpersonen

Directie

Annelies Moers
Campusdirecteur
Han ter Reegen
Campusdirecteur

Teamleiders

Miranda Gommans
Teamleider leerjaar 1 THavo+, leerjaar 1 en 2 vmbo
Eddy Huijs
Teamleider leerjaar 3 en 4 vmbo.
Rob van Gameren
Teamleider leerjaar 3/4/5 (tweetalig) havo en leerjaar 3/4/5/6 (tweetalig) vwo
Maud Knook
Teamleider havo/vwo leerjaar 1/2

Decanen

Franca Peulen
Decaan vmbo bbl/kbl
Harry Muijres
Decaan vmbo gl/tl
Marco van Bergen
Decaan havo
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

Coördinatoren

Wieteke Laarakker
coördinator tweetalig havo/vwo
Ron Spruit
Coördinator topsport (loot) vmbo en havo/vwo
Imelda van de Beek
Technator technasium
Astrid Marissen
Coördinator Experiencenter
Henny Nijveld-van den Heuvel
Ondersteuningscoördinator vmbo-havo-vwo
Pauline Yildirim-Ummenthun
Ondersteuningscoöordinator vmbo en havo/vwo
Rowie Venner - Vaessen
coördinator tweetalig havo/vwo

Administratie, inkoop en communicatie

Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Fabiënne Stoffels
Marketing- en communicatieadviseur OGVO
Leonie Berden
Marketing- en communicatieadviseur OGVO
Jacques-Paul Joosten
Marketing- en communicatiemedewerker

Schoolvertrouwenspersonen

Werkwijze SchoolVertrouwensPersoon (SVP)

1. De SVP is altijd direct te benaderen op school, via de mail (vertrouwenspersoon-cdh@ogvo.nl) of via het schooltelefoonnummer (077 359 0300).))De SVP luistert naar je klacht en maakt duidelijk wat hij/zij voor je kan betekenen.

2. Klacht: als je dat wilt, formuleert de SVP samen met jou de klacht, verwijst bij klachten in de thuissituatie door naar leerlingenondersteuning op school en meldt na overleg met jou een (vermoeden van een) klacht bij het bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.

3. Vervolgstappen: de SVP bespreekt mogelijke vervolgstappen in samenspraak met jou. Deze kunnen bv zijn:

een bemiddelingsgesprek en de klacht (samen met jou) neerleggen bij de schoolleiding, de klacht (samen met jou) indienen bij het bestuur of de klacht (samen met jou) indienen bij de externe vertrouwenspersoon. Eventueel aangifte doen bij de politie/justitie.

4) Keuze: de mogelijke gevolgen van elke vervolgstap worden met jou besproken en jij kiest zelf een passende vervolgstap.

5) Begeleiding: de SVP kan je helpen bij het op papier zetten van de klacht en de SVP staat je bij in het klachtproces.

6) Afhandeling: de SVP volgt, in samenspraak met jou, hoe jouw klacht wordt behandeld.

De schoolvertrouwenspersonen bij College Den Hulster:

  • Jannemiek Hazenbosch, vertrouwenspersoon voor personeel en leerlingen

  • Marco van Bergen, vertrouwenspersoon voor personeel en leerlingen

Mail of bel ze als je een gesprek met ze wilt. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon aanspreken. De SVP kan het probleem of de klacht niet oplossen, maar zal jou helpen bij alle stappen van het traject.

Geweld in huiselijke kring

Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl of telefoon 0800 – 2000

(Zeden)politie: 0900 – 8844

Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900 – 111 3 111

  • Externe vertrouwenspersoon: de heer J. Raedts, Postbus 270, 5900 AG Venlo

Facilitaire dienst

Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst

Medezeggenschap in het onderwijs

De Campus Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers op campusniveau. De ouders en leerlingen hebben hierin ieder drie zetels, de medewerkers zes. De medezeggenschapsraad vergadert in principe eenmaal per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de vergadertijdstippen worden steeds op verschillende plaatsen in school en op de schoolwebsite gepubliceerd en kunnen ook worden opgevraagd bij de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad. Ook staan de vergaderdata vermeld in de jaaragenda van de school. Afhankelijk van het onderwerp hebben de radenadviesrecht of instemmingsrecht.

Zie ook onze website.

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders in schoolzaken, bevordert de contacten tussen school en ouders en is behulpzaam bij de organisatie en uitvoering van activiteiten die van de school uitgaan. Wilt u in contact komen met de ouderraad dan kan dat via het e-mailadres: ouderraad-cdh@ogvo.nl. 

Zie ook onze website.

Leerlingenraad

Op College Den Hulster fungeert een leerlingenraad. Deze groep leerlingen komt in principe uit alle leerjaren en discussieert over zaken die leerlingen direct aangaan. Zij houdt zich bezig met schoolveiligheid, leerlingenreglement, het aanbod van de cateraar, inrichting van de school, organisatie van activiteiten en/of festiviteiten, enzovoort. Tevens fungeert de leerlingenraad als achterban voor de leerlingen vertegenwoordigers inde Campus Medezeggenschapsraad. 

Zie ook onze website.

Contact met ouders

Om met de ouders een optimaal contact te houden en om tips en tops van hen te krijgen zijn er contactgroepen voor de ouders in het havo-vwo, tweetalig havo-vwo en voor vmbo. Deze groepen komen enkele malen per jaar bijeen. Onder de naam ‘kijkje in de keuken’ is voor brugklasouders de mogelijkheid om zich een dagdeel voor te laten lichten en om feedback te geven aan de medewerkers van de school. 

Voor meer informatie: info-cdh@ogvo.nl.

Extra schoolactiviteiten

Brugklasleerlingen krijgen in de eerste weken ook informatie over activiteiten waarvoor ze zich kunnen inschrijven naast het lesrooster. Dus lessen of activiteiten die je gaat volgen omdat jou dat simpelweg leuk lijkt of omdat je weet dat daar jouw talent ligt. Zo willen wij jou nu al wijzen op de volgende activiteiten:

DE SPORTKLAS
Alle leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen zich aanmelden voor de sportklas. Tijdens de 1e lesweek krijgen de ouders hier een mail over. Je hoeft niet de beste te zijn, als je het maar leuk vindt om nieuwe sporten te ontdekken en samen de week op een sportieve manier af te sluiten. Sporten is immers voor iedereen! Freerunnen, klimmen, bmx-en, skiën, snowboarden, zwemmen, rugbyen en kanovaren. Het zijn voorbeelden van sportactiviteiten van de afgelopen jaren. De sportklas is elke week op vrijdagmiddag het 7e en 8e uur. Naast een goede conditie heb je dus ook een flink portie durf, zelfvertrouwen, motivatie en doorzettingsvermogen nodig. Misschien iets voor jou? Voor meer informatie: ravercoulen@ogvo.nl.

DE FASHION CLASS
Couture groep, workshops, modeshow en mode-uitstapje. Het is wel duidelijk dat leerlingen die van Fashion houden op College Den Hulster echt aan hun trekken komen. Hier kun je actief aan je eigen modecollectie werken met nadruk op technieken en het ontwikkelen van je eigen stijl (vrijdagmiddag het zevende en achtste uur). Een keer per jaar worden de ontworpen outfits gepresenteerd tijdens een spetterende modeshow. Voor meer informatie: jthelosen@ogvo.nl.

HULSTER MOVIES
Hulster Movies organiseert voor de brugklassers ieder schooljaar een tiental filmavonden. Deze zijn op vrijdagavonden in onze Glenn Corneille Aula en beginnen om 19.00 uur. De films worden door leerlingen uitgekozen en worden digitaal vertoond op een scherm van maar liefst 15 vierkante meter. Gezellig film kijken met je klasgenoten. Uiteraard mogen popcorn en frisdrank niet ontbreken. Voor meer informatie: jsmeets@ogvo.nl.

BEAMTEAM
Leerlingen leren vaardigheden die tijdens schoolactiviteiten in praktijk worden gebracht. Denk hierbij aan specialisaties zoals geluid, microfoongebruik, digitaal mengpaneel, theaterverlichting aansturen, filmen, monteren, fotografie en programmeren. Voor meer informatie: jsmeets@ogvo.nl.

Denk in de vakantie maar eens goed na of je deel wilt nemen aan een van bovenstaande activiteiten. Het lijkt ons in ieder geval hartstikke leuk om jou komend schooljaar bij een van deze activiteiten te zien. Tijdens de introductieweek zal jouw coach hierover meer informatie geven en ook deelnameformulieren uitdelen. We komen er dus zeker op terug!