Begeleiding en ondersteuning

Op College Den Hulster worden leerlingen intensief begeleid zowel in hun studieprestaties als in hun sociaal functioneren. Onze leerlingbegeleiding is een combinatie van groepsbegeleiding via het mentoraat en individuele begeleiding via persoonlijke coaching. Op deze wijze maken we het onderwijs meer persoonlijk en stemmen het af op de ambities, behoeften en kwaliteiten van al onze leerlingen.

Ondersteuning binnen het team

Iedere leerling heeft zijn eigen thuisbasis, een veilige, gezellige en overzichtelijke eenheid, als voorwaarde voor het creëren van een leer- en leefklimaat waarin leerlingen worden gekend en erkend. Een team bestaat uit een teamleider, mentoren, coaches en vakdocenten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een groep docenten binnen een bepaalde afdeling en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling en zorgt voor het goed functioneren van het team. Bijzondere verzoeken van ouders/leerlingen/personeelsleden, bijvoorbeeld m.b.t. verlof, verlopen via de teamleider. Teamleiders en directeuren vormen samen de schoolleiding.

Jaarlaag coördinator

Het team havo/vwo bovenbouw heeft ter ondersteuning van de teamleider een aantal jaarlaag coördinatoren. Zij coördineren mentoractiviteiten, houden de resultaten van de leerlingen in de gaten, leiden de leerlingenbesprekingen, etc. Zij behandelen ook de verlofaanvragen van leerlingen.

Coach

Op College Den Hulster heeft elke leerling een eigen coach. Naast klassikale uren met de coach heeft elke leerling regelmatig een individueel coachgesprek. Tijdens het coachgesprek komen individuele behoeften van de leerling aan bod en wordt onder andere gesproken over wat de leerling de komende periode wil bereiken, hoe de doelen bereikt kunnen worden, wat daarvoor nodig is en welke verwachtingen er zijn. Omdat leerlingen verschillen is de individuele coaching per afdeling anders georganiseerd.

Vakdocent

De vakdocent zorgt ervoor dat de leerling binnen een bepaald vakgebied de juiste kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen worden bijgebracht. De vakdocent stimuleert de leerling om het maximale uit zichzelf te halen, zorgt voor een goed groepsproces gedurende de lessen en een goed schoolklimaat in het algemeen. Naast lesgeven hebben vakdocenten ook andere taken zoals, mentor, coach of meer specifieke taken zoals decaan of coördinator van bijvoorbeeld tweetalig Engels.

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (lob)

Een schooldecaan adviseert leerlingen en ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, een profiel en vervolgopleiding of beroep. Tijdens klassikale voorlichtingslessen, die gegeven worden door mentoren en schooldecanen, krijgen de leerlingen die informatie die zij nodig hebben om een verantwoorde keuze te maken. Ook tijdens de normale lesuren wordt door de vakdocenten aandacht geschonken aan studie- en beroepskeuze. Elke leerling kiest binnen het vmbo een leerweg en een profiel aan het eind van het tweede leerjaar. In de derde klas vmbo kiezen de leerlingen het pakket van vakken waarin zij examen gaan afleggen. Op havo/vwo kiezen de leerlingen in klas drie voor een profiel. In de voorexamen- en examenklas krijgen de leerlingen steun bij het maken van hun studie- en beroepskeuze. Ze krijgen voorlichtingslessen en speciale tijdschriften. Er worden voorlichtingsmiddagen en -avonden georganiseerd over vervolgopleidingen en beroepen. Directer contact is mogelijk op ouderavonden en in individuele gesprekken. Een leerling kan een interessetest doen, die duidelijk maakt waar zijn/haar belangstelling ligt. Tijdens de gehele schoolloopbaan en ook daarna kunnenleerlingen en ouders bij de schooldecaan terecht voor individuele informatie over:

  • vervolgopleidingen;
  • beroepen;
  • profielwijzigingen;
  • overstapmogelijkheden;
  • voortijdig schoolverlaten;
  • studietoelagen;
  • het afleggen van tests.

Begeleiding binnen het team

De mentor/coach is de spil bij leerlingbegeleiding en ondersteuning. De mentor/coach volgt samen met de leerling en ouders de studie, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daar waar nodig wordt er in samenwerking met het team gekeken welke begeleiding nodig is en worden eventueel handelingsafspraken gemaakt. De teams kunnen een beroep doen op een intern leerlingbegeleider met extra ondersteuningstaken. Deze is contactpersoon tussen het team en het ondersteuningsteam en aanspreekpunt voor de teamleden en docenten.

Extra begeleiding

Wanneer leerlingen extra ondersteuningsvragen hebben kunt u terecht bij het ondersteuningsteam van College Den Hulster. Dit team wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinatoren die bijgestaan worden door specialisten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid en gedrag. Het team bestaat uit een dyslexie coördinator, een psycholoog /orthopedagoog, interne leerlingbegeleiders en een aantal docenten met specifieke zorgtaken. Informatie over passend onderwijs, het ondersteuningsteam, aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag of andere vragen over extra ondersteuning kan worden ingewonnen bij de ondersteuningscoördinatoren van de school.

Pauline Yildirim-Ummenthun
Ondersteuningscoöordinator vmbo en havo/vwo
Henny Nijveld-van den Heuvel
Ondersteuningscoördinator vmbo-havo-vwo
Pauline Yildirim-Ummenthun
Ondersteuningscoöordinator vmbo en havo/vwo
Henny Nijveld-van den Heuvel
Ondersteuningscoördinator vmbo-havo-vwo

Ondersteuningsteam

Indien handelingsafspraken onvoldoende resultaten opleveren, wordt meer externe hulp ingeschakeld via het ondersteuningsteam. Deze groep van professionele hulpverleners en functionarissen wil de school van dienst zijn bij het zoeken naar de beste ondersteuning voor leerlingen met problemen. (b.v. sociaalwijkteam, politie, de leerplichtconsulent, de schoolarts). Steeds vaker vindt er overleg plaats in de vorm van een ronde tafel gesprek, waar leerling, ouders en leden van het ondersteuningsteam aan deelnemen. Als ouders niet aanwezig zijn bij een bespreking wordt gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. De coach stelt de ouders dan op de hoogte van de uitkomst van dit overleg.

Passend onderwijs

Wanneer een leerling met een extra ondersteuningsvraag zich aanmeldt wordt aan ouders en basisschool gevraagd informatie aan te leveren. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn om de gewenste ondersteuning te bieden. Ondersteuning kan geboden worden als blijkt dat de school voldoende voorzieningen kan treffen om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Als een school de ondersteuning die een leerling nodig heeft niet kan bieden zal zij de ouders ondersteunen bij het zoeken naar een andere (speciale) onderwijsvoorziening.

Ondersteuningsplein

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag is er begeleiding mogelijk op het ondersteuningsplein. Dit is extra individuele begeleiding voor leerlingen die:

  • meer complexe ondersteuningsvragen hebben;
  • weer instromen in school van een vorm van speciaal onderwijs;

Deze begeleiding wordt in het swv (samenwerkingsverband passend onderwijs) spop genoemd. Spop is een tijdelijke extra begeleiding waar planmatig gewerkt wordt aan doelen. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd, de doelen indien nodig bijgesteld of de begeleiding wordt gestopt wanneer het doel behaald wordt.