Begeleiding en ondersteuning

Op College Den Hulster worden leerlingen intensief begeleid zowel in hun studieprestaties als in hun sociaal functioneren. Onze leerlingbegeleiding is een combinatie van groepsbegeleiding via het mentoraat en individuele begeleiding via persoonlijke coaching. Op deze wijze maken we het onderwijs meer persoonlijk en stemmen het af op de ambities, behoeften en kwaliteiten van al onze leerlingen.

Ondersteuning binnen het team

Iedere leerling heeft zijn eigen thuisbasis, een veilige, gezellige en overzichtelijke eenheid, als voorwaarde voor het creëren van een leer- en leefklimaat waarin leerlingen worden gekend en erkend. Een team bestaat uit een teamleider, mentoren, coaches en vakdocenten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een groep docenten binnen een bepaalde afdeling en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling en zorgt voor het goed functioneren van het team. Bijzondere verzoeken van ouders/leerlingen/personeelsleden, bijvoorbeeld m.b.t. verlof, verlopen via de teamleider. Teamleiders en directeuren vormen samen de schoolleiding.

Jaarlaag coördinator

Het team vmbo en havo/vwo bovenbouw heeft ter ondersteuning van de teamleider een aantal jaarlaag coördinatoren. Zij coördineren mentoractiviteiten, houden de resultaten van de leerlingen in de gaten, leiden de leerlingenbesprekingen, etc. Zij behandelen ook de verlofaanvragen van leerlingen.

Coach

Op College Den Hulster heeft elke leerling een eigen coach. Naast klassikale uren met de coach heeft elke leerling regelmatig een individueel coachgesprek. Tijdens het coachgesprek komen individuele behoeften van de leerling aan bod en wordt onder andere gesproken over wat de leerling de komende periode wil bereiken, hoe de doelen bereikt kunnen worden, wat daarvoor nodig is en welke verwachtingen er zijn. Omdat leerlingen verschillen is de individuele coaching per afdeling anders georganiseerd.

Vakdocent

De vakdocent zorgt ervoor dat de leerling binnen een bepaald vakgebied de juiste kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen worden bijgebracht. De vakdocent stimuleert de leerling om het maximale uit zichzelf te halen, zorgt voor een goed groepsproces gedurende de lessen en een goed schoolklimaat in het algemeen. Naast lesgeven hebben vakdocenten ook andere taken zoals, mentor, coach of meer specifieke taken zoals decaan of coördinator van bijvoorbeeld tweetalig Engels.

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (lob)

Een schooldecaan adviseert leerlingen en ouders bij het kiezen van een vakkenpakket, een profiel en vervolgopleiding of beroep. Tijdens klassikale voorlichtingslessen, die gegeven worden door mentoren en schooldecanen, krijgen de leerlingen die informatie die zij nodig hebben om een verantwoorde keuze te maken. Ook tijdens de normale lesuren wordt door de vakdocenten aandacht geschonken aan studie- en beroepskeuze. Elke leerling kiest binnen het vmbo een leerweg en een profiel aan het eind van het tweede leerjaar. In de derde klas vmbo kiezen de leerlingen het pakket van vakken waarin zij examen gaan afleggen. Op havo/vwo kiezen de leerlingen in klas drie voor een profiel. In de voorexamen- en examenklas krijgen de leerlingen steun bij het maken van hun studie- en beroepskeuze. Ze krijgen voorlichtingslessen en speciale tijdschriften. Er worden voorlichtingsmiddagen en -avonden georganiseerd over vervolgopleidingen en beroepen. Directer contact is mogelijk op ouderavonden en in individuele gesprekken. Een leerling kan een interessetest doen, die duidelijk maakt waar zijn/haar belangstelling ligt. Tijdens de gehele schoolloopbaan en ook daarna kunnenleerlingen en ouders bij de schooldecaan terecht voor individuele informatie over:

  • vervolgopleidingen;
  • beroepen;
  • profielwijzigingen;
  • overstapmogelijkheden;
  • voortijdig schoolverlaten;
  • studietoelagen;
  • het afleggen van tests.

Begeleiding binnen het team

De mentor/coach is de spil bij leerlingbegeleiding en ondersteuning. De mentor/coach volgt samen met de leerling en ouders de studie, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Daar waar nodig wordt er in samenwerking met het team gekeken welke begeleiding nodig is en worden eventueel handelingsafspraken gemaakt. De teams kunnen een beroep doen op een intern leerlingbegeleider met extra ondersteuningstaken. Deze is contactpersoon tussen het team en het ondersteuningsteam en aanspreekpunt voor de teamleden en docenten.

Extra begeleiding

Wanneer leerlingen extra ondersteuningsvragen hebben kunt u terecht bij het ondersteuningsteam van College Den Hulster. Dit team wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinatoren die bijgestaan worden door specialisten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid en gedrag. Het team bestaat uit een dyslexie coördinator, een psycholoog /orthopedagoog, interne leerlingbegeleiders en een aantal docenten met specifieke zorgtaken. Informatie over passend onderwijs, het ondersteuningsteam, aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag of andere vragen over extra ondersteuning kan worden ingewonnen bij de ondersteuningscoördinatoren van de school.

Pauline Yildirim-Ummenthun
Ondersteunings- coöordinator vmbo
Vera Hendrix
Ondersteunings- coördinator havo/vwo

Ondersteuningsteam

Dit team adviseert en ondersteunt bij de begeleiding van leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 

Passend onderwijs

Wanneer een leerling met een extra ondersteuningsvraag zich aanmeldt wordt aan ouders en basisschool gevraagd informatie aan te leveren. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn om de gewenste ondersteuning te bieden. Ondersteuning kan geboden worden als blijkt dat de school voldoende voorzieningen kan treffen om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Als een school de ondersteuning die een leerling nodig heeft niet kan bieden zal zij de ouders ondersteunen bij het zoeken naar een andere (speciale) onderwijsvoorziening.

Ondersteuningsplein

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag is er begeleiding mogelijk op het ondersteuningsplein. Dit is extra individuele begeleiding voor leerlingen die:

  • meer complexe ondersteuningsvragen hebben;
  • weer instromen in school van een vorm van speciaal onderwijs;

Binnen deze tijdelijke extra begeleiding wordt planmatig gewerkt aan doelen. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd, de doelen indien nodig bijgesteld of de begeleiding wordt gestopt wanneer het doel behaald wordt.

Schoolvertrouwenspersonen

Werkwijze SchoolVertrouwensPersoon (SVP)

Opvang
De SVP is altijd direct te benaderen op school, via de mail (vertrouwenspersoon-cdh@ogvo.nl) of via
het schooltelefoonnummer (077 359 0300). De SVP luistert naar je klacht en maakt duidelijk wat
hij/zij voor je kan betekenen.

Klacht

Als je dat wilt, formuleert de SVP samen met jou de klacht, verwijst bij klachten in de thuissituatie
door naar leerlingenondersteuning op school en meldt na overleg met jou een (vermoeden van een)
klacht bij het bestuur en/of de externe vertrouwenspersoon.

Vervolgstappen

De SVP bespreekt mogelijke vervolgstappen in samenspraak met jou. Deze kunnen bv zijn: een
bemiddelingsgesprek en de klacht (samen met jou) neerleggen bij de schoolleiding, de klacht (samen
met jou) indienen bij het bestuur of de klacht (samen met jou) indienen bij de externe
vertrouwenspersoon. Eventueel aangifte doen bij de politie/justitie.

Keuze

De mogelijke gevolgen van elke vervolgstap worden met jou besproken en jij kiest zelf een passende
vervolgstap.

Begeleiding

De SVP kan je helpen bij het op papier zetten van de klacht en de SVP staat je bij in het klachtproces.

Afhandeling

De SVP volgt, in samenspraak met jou, hoe jouw klacht wordt behandeld.

De schoolvertrouwenspersonen bij College Den Hulster:

- Jannemiek Hazenbosch, vertrouwenspersoon voor medewerkers en leerlingen
- Marco van Bergen, vertrouwenspersoon voor medewerkers en leerlingen

Mail of bel ze als je een gesprek met ze wilt. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon aanspreken. De SVP
kan het probleem of de klacht niet oplossen, maar zal jou helpen bij alle stappen van het traject.
Je kunt alleen of samen met een vriend(in) contact opnemen. De SVP kan niet alleen geraadpleegd worden door leerlingen, maar ook door ouders/verzorgers en personeel.

Externe vertrouwenspersoon: de heer J. Raedts, Postbus 270, 5900 AG Venlo

Geweld in huiselijke kring

Veilig Thuis: www.vooreenveiligthuis.nl of telefoon 0800 – 2000
(Zeden)politie: 0900 – 8844

Meldpunt Vertrouwensinspectie: 0900 – 111 3 111

Jannemiek Hazenbosch
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Marco van Bergen
Decaan havo
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers

Anti-pestprotocol

Onze school zorgt voor een sociaal veilig schoolklimaat en spant zich in om(cyber)pesten tegen te gaan. Alle scholen van OGVO hebben een anti-pestcoördinator. De mentor / coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in de eerste lijn, is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor de mentor / coach. Bekijk hier het anti-pestprotocol van OGVO.