Valuascollege

Valuascollege

Het Valuascollege is een onderwijsgemeenschap voor vmbo / havo / vwo (atheneum & gymnasium). We zijn een lerende en betrokken gemeenschap, gericht op onze omgeving. Leerlingen en ouders zijn hier van harte welkom als zij onze visie en waarden onderschrijven. Onze drie kernwaarden (passie, ontmoeten en ertoe doen) zijn daarbij leidend en we geven dit vorm in een plezierige en veilige leer- en werkomgeving.

Wij werken aan de toekomst van onze leerlingen met een ambitieus onderwijsprogramma. We gaan daarbij uit van een positieve benadering van onze leerlingen en van elkaar. Wij hebben hoge verwachtingen van ieders mogelijkheden, talenten en inzet.

Wij wensen iedereen die zich bij onze school betrokken voelt een heel prettig, inspirerend en succesvol schooljaar toe. Mochten er nog vragen zijn of heeft u suggesties voor verbeteringen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Aarzel niet en loop binnen.

Missie en visie

Het Valuascollege richt het leren op alle niveaus in via drie kernwaarden: passie, ontmoeten en ertoe doen. Zij vormen de basis van waaruit ons onderwijs wordt vormgegeven. Zij maken het Valuascollege uniek als school en maken dat iedere medewerker, bezoeker, leerling, ouder en samenwerkingspartner ons ook als zodanig beleeft.

De begrippen hebben gevolgen voor de vormgeving van het onderwijs en de organisatie, voor het leiderschap en het medewerkerschap, voor de leerling en voor de gemeenschap waarin het Valuascollege actief is en waarvoor zij zich verantwoordelijk voelt. Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt.

PLAATS VAN PASSIE

Het Valuascollege is een plaats waar we met passie werken en waar je kunt werken aan je eigen passie. Waar de liefde voor zowel de leerling als voor het vak voorop staat.

PLAATS VAN ONTMOETEN

Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet. Waar de ontmoeting als zinvol, uitdagend en verrijkend wordt gezien.

PLAATS WAAR JE ERTOE DOET

Het Valuascollege is een plaats waar iedereen ertoe doet en waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

Onderdeel van OGVO

Het Valuascollege is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). De scholen worden geleid door één directeur die integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De directeur vormt samen met de teamleiders de schoolleiding van de school.

Contactgegevens

POSTADRES

Postbus 321
5900 AH 
Venlo

BEZOEKERSADRES

Craneveldstraat 33
5914 SG
Venlo

BEZOEKERSADRES ISK

Bachstraat 25
5914 RR
Venlo

LEVERANCIERSADRES

Hogeweg 24
5911 EB
Venlo

E-MAIL EN TELEFOON

t: (077) 359-0400
Bereikbaar: 08.00 - 16.00 uur
e: info-vlc@ogvo.nl

Contactpersonen

Directie

Leon Verhorevoort
Directeur Valuascollege
Ellen Knipsael
Managementassistente

Teamleiders

Klaas Beurskens
Teamleider Gymnasium
Lisanne Thielen
Teamleider Klas 1 en 2 van TOPklas, THavo, havo en atheneum
Inge Rouhof
Teamleider 3, 4, 5 & 6 atheneum
Dus Schoenmakers
Teamleider 3, 4 & 5 havo
Rixt Kamstra
Teamleider onderbouw vmbo
Joyce Vousten
Teamleider Internationale Schakelklas (ISK)
Andrea Paquay-Vroemen
Teamleider 3 & 4 basisberoeps/kaderberoeps
Tom Assel
Teamleider 3 & 4 gemengd theoretisch - thavo

Ondersteuningscoördinatoren

Loes Mommen
Ondersteuningscoördinator
Sophie Vocks
Ondersteuningscoördinator

Anti-pestcoördinator

Merlijn van Moorsel
Anti-pestcoördinator
Sonja Kagchelland
Anti-pestcoördinator

Decanen

Yvonne Schoolmeesters
Decaan vwo
Luke van Veggel
Decaan havo
Petra Hendriks
Decaan vmbo
Yvette van de Ven
Decaan Internationale Schakelklas (isk):

Verzuimbeheerders

Julia Fassotte
Verzuimbeheerder havo/vwo
Larissa Kerver
Verzuimbeheerder vmbo onder- en bovenbouw B/K
Pierre Janssen
Verzuimbeheerder vmbo onder- en bovenbouw GT/TH

Schoolvertrouwenspersonen

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-vlc@ogvo.nl

Stan van de Pas
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Anita Vossen
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Virginie Gregoire
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Maartje Dirks
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Veronique Canoij
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Sandra Zeegers
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Jules Groenewoud
Vertrouwenspersoon leerlingen VLC

Communicatie

Fabiënne Stoffels
Marketing- en communicatieadviseur OGVO
Kijk voor de samenstelling van de gmr op: https://www.ogvo.nl/over-ons/bestuur-en-structuur/

Medezeggenschap in het onderwijs

De medezeggenschap in het Nederlandse onderwijs heeft via een wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap Scholen, wms) vorm gekregen. Binnen de drie samenwerkende scholen voor vo (Voortgezet Onderwijs) in Venlo is er op twee niveaus medezeggenschap mogelijk:

  • voor campusoverstijgende onderwerpen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overleg voert met het College van Bestuur
  • voor campus eigen zaken is dat de Campus Medezeggenschapsraad (CMR) die overleg voert met de campusdirectie.

Bevoegdheden

Binnen de medezeggenschap hebben de raden een aantal bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp is er adviesrecht en instemmingsrecht. Hier is ook een beroepsprocedure mogelijk. Voor alles geldt dat de raden goed geïnformeerd moeten zijn en er is daarom ook informatierecht. In reglementen en statuten zijn de details vervat, zowel op GMR- als CMR-niveau. Ook wordt hierin nauwkeurig geregeld wat per onderwerp de verhouding is tussen bevoegdheden van de GMR en de CMR.

Elke campusraad bestaat voor 50% uit personeelsleden, 25% ouders en 25% leerlingen. De GMR, die gekozen wordt uit de leden van de drie campusraden, telt 12 leden en bestaat dus uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De CMR bestaat eveneens uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. Belangrijke onderwerpen van de laatste jaren zijn de totstandkoming van het totale pakket aan vernieuwde reglementen en statuten, de verdere uitrol van de ICT-voorzieningen, ouderbijdrage, het taakbeleid, de ICT-gedragscode voor personeel en leerlingen en natuurlijk de jaarlijkse terugkerende onderwerpen van financiële aard, zoals de begroting.

Ouderparticipatie

Op het Valuascollege staat de samenwerking tussen ouders, kind en school centraal. Op deze manier kan immers het leren van de leerling ondersteund worden.

Ouderparticipatie is dus een wezenlijk element om de schoolontwikkeling te ondersteunen. Pro-actieve betrokkenheid vanuit ouders hierbij noodzakelijk.

In de corona-tijd hebben we ervaren dat er nieuwe mogelijkheden zijn om de ouderbetrokkenheid vorm te geven. Deze ervaringen en uitgangspunten willen we graag gebruiken om de ouderparticipatie in het nieuwe schooljaar opnieuw vorm te geven.

Wilt u samen met andere ouders en een vertegenwoordiging vanuit school meedenken in hoe we ouderparticipatie op onze school verder kunnen vormgeven? Stuur dan een mail naar: or-vlc@ogvo.nl