Valuascollege

Valuascollege

Het valuascollege is een onderwijsgemeenschap voor vmbo / havo / vwo (atheneum & gymnasium).

Contact

Postadres 

Postbus 321 
5900 AH Venlo

Bezoekadres 

Craneveldstraat 33 
5914 SG Venlo

BEZOEKADRES ISK

Bachstraat 25
5914 RR Venlo

Leveranciersadres

Hogeweg 24 
5911 EB Venlo


E-mail en telefoon

t (077) 359 0400
Bereikbaar van 8.00 - 16.00 uur
e-mail: info-vlc@ogvo.nl

Missie en visie

Het Valuascollege richt het leren op alle niveaus in via drie kernwaarden: passie, ontmoeten en ertoe doen. Zij vormen de basis van waaruit ons onderwijs wordt vormgegeven. Zij maken het Valuascollege uniek als school en maken dat iedere medewerker, bezoeker, leerling, ouder en samenwerkingspartner ons ook als zodanig beleeft.

De begrippen hebben gevolgen voor de vormgeving van het onderwijs en de organisatie, voor het leiderschap en het medewerkerschap, voor de leerling en voor de gemeenschap waarin het Valuascollege actief is en waarvoor zij zich verantwoordelijk voelt. Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt.

plaats van passie

Het Valuascollege is een plaats waar we met passie werken en waar je kunt werken aan je eigen passie. Waar de liefde voor zowel de leerling als voor het vak voorop staat.

plaats van ontmoeten

Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet. Waar de ontmoeting als zinvol, uitdagend en verrijkend wordt gezien.

plaats waar je ertoe doet

Het Valuascollege is een plaats waar iedereen ertoe doet. Waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

Onderdeel van OGVO

Het Valuascollege is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo en omstreken (OGVO). De drie scholen tellen in totaal rond de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door twee directeuren die integraal verantwoordelijk zijn voor de locatie. De directeuren vormen samen met en de teamleiders het managementteam van de school.

Contactpersonen

Directie

Leon Verhorevoort
Directeur Valuascollege
Ellen Knipsael
Managementassistente

Teamleiders

Lisanne Thielen
Teamleider Klas 1 en 2 van TOPklas, THavo, havo en atheneum
Brigitte Doornhein
Teamleider Klas 1 en 2 vmbo
Eefje Gommans
Teamleider Internationale schakelklas (isk)
Annemarie van Dooren-Sommers
Teamleider 1 t/m 6 gymnasium
Marcel Heinemans
Teamleider 3, 4, 5 & 6 atheneum
Dus Schoenmakers
Teamleider 3, 4 & 5 havo
Tom Assel
Teamleider 3 & 4 gemengd theoretisch
Andrea Paquay-Vroemen
Teamleider 3 & 4 basisberoeps/kaderberoeps

Ondersteuningscoördinatoren

Wendie Lenssen
Ondersteuningscoördinator
Sophie Vocks
Ondersteuningscoördinator

Anti-pestcoördinator

Hilde Roodzant
Anti-pestcoördinator

Decanen

Yvonne Schoolmeesters
Decaan vwo
Luke van Veggel
Decaan havo/vwo
Sil Bouten
Decaan vmbo
Petra Hendriks
Decaan vmbo
Yvette van de Ven
Decaan Internationale Schakelklas (isk):

Verzuimbeheerders

Stefan Hoeboer
Verzuimbeheerder havo/vwo
Larissa Kerver
Verzuimbeheerder voor vmbo bovenbouw B/K:
Pierre Janssen
Verzuimbeheerder voor vmbo bovenbouw GT/THavo
Conciërges
Verzuimbeheer vmbo onderbouw

Administratie, inkoop en communicatie

Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Fabiënne Stoffels
Marketing- en communicatieadviseur
Leonie Berden
Marketing- en communicatieadviseur


Facilitaire dienst

Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst

Schoolvertrouwenspersonen

De schoolvertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te bereiken via vertrouwenspersoon-vlc@ogvo.nl

Anita Vossen
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Sjoerd van Erp
Schoolvertrouwenspersoon voor medewerkers
Maartje Dirks
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Veronique Canoij
Schoolvertrouwenspersoon voor vmbo-leerlingen
Sandra Zeegers
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Klaas Beurskens
Schoolvertrouwenspersoon voor h/v-leerlingen
Jules Groenewoud
Vertrouwenspersoon leerlingen VLC
Contactgegevens cmr: cmr-vlc@ogvo.nl gmr: gmr@ogvo.nl Kijk voor de samenstelling van de gmr op www.ogvo.nl

Medezeggenschap in het onderwijs

De medezeggenschap in het Nederlandse onderwijs heeft via een wettelijk kader (de Wet Medezeggenschap Scholen, wms) vorm gekregen. Binnen de drie samenwerkende scholen voor vo (Voortgezet Onderwijs) in Venlo is er op twee niveaus medezeggenschap mogelijk:

  • voor campus overstijgende onderwerpen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr) die overleg voert met het College van Bestuur
  • voor campus eigen zaken is dat de Campus Medezeggenschapsraad (cmr) die overleg voert met de campusdirectie.

Bevoegdheden

Binnen de medezeggenschap hebben de raden een aantal bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp is er adviesrecht en instemmingsrecht. Hier is ook een beroepsprocedure mogelijk. Voor alles geldt dat de raden goed geïnformeerd moeten zijn en er is daarom ook informatierecht. In reglementen en statuten zijn de details vervat, zowel op gmr- als cmr-niveau. Ook wordt hierin nauwkeurig geregeld wat per onderwerp de verhouding is tussen bevoegdheden van de gmr en de cmr.

Elke campusraad bestaat voor 50% uit personeelsleden, 25% ouders en 25% leerlingen. De gmr, die gekozen wordt uit de leden van de drie campus raden, telt 12 leden en bestaat dus uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De cmr bestaat eveneens uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. Belangrijke onderwerpen van de laatste jaren zijn de totstandkoming van het totale pakket aan vernieuwde reglementen en statuten, de verdere uitrol van de ict-voorzieningen, ouderbijdrage, het taakbeleid, de ict-gedragscode voor personeel en leerlingen en natuurlijk de jaarlijkse terugkerende onderwerpen van financiële aard zoals de begroting.

Ouderraad

De Ouderraad is een overlegorgaan van ouders van leerlingen van het Valuascollege. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de school en het onderwijs met de directie besproken. De Ouderraad fungeert ook als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. Aan een aantal activiteiten op school verleent de Ouderraad zijn medewerking.

Thema-avonden

Jaarlijks organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders en leerlingen, bijvoorbeeld over cyber- pesten of pubers en alcohol. Zodra onderwerpen, sprekers en data bekend zijn, wordt deze informatie geplaatst op www.valuascollege.nl, onder het kopje ouderraad. Daarnaast ontvangen alle ouders een persoonlijke uitnodiging.

Klankbordgroepen

Binnen klankbordgroepen worden specifieke thema’s behandeld. Het streven is dat in elke klankbordgroep minimaal één lid van de ouderraad zit. De volgende klankbordgroepen zijn op dit moment actief: TOPklassen, digitale leermiddelen, Dyslexie.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de ouderraad door een mail te sturen naar: or.secretariaat.valuas@gmail.com